1. อาจารย์ ดร.วิรัตน์ ปิ่นแก้ว ประธานกรรมการ
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรศักดิ์ อาลัย รองประธานกรรมการ
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย  เปียถนอม กรรมการ
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิมล    มรรควิบูลย์ชัย กรรมการ
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์การุณย์  ด่านประดิษฐ์ กรรมการ
6. อาจารย์ชัยยุธ    มณีรัตน์ กรรมการ
7. รองศาสตราจารย์ ดร.เกศินี  ประทุมสุวรรณ กรรมการ
8. รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะ โควินท์ทวีวัฒน์ กรรมการ
9. รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะพร ตันณีกุล กรรมการ
10. รองศาสตราจารย์ ดร.จักรพงษ์ แก้วขาว กรรมการ
11. รองศาสตราจารย์ ดร.วิฑูรย์ พึ่งรัตนา กรรมการ
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หทัยชนก บัวเจริญ กรรมการ
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนิดา ดุรงค์ฤทธิชัย กรรมการ
14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมสุภาว์ จันทนะโสตถิ์ กรรมการ
15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรากรณ์ พูลสวัสดิ์ กรรมการ
16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพิชฌาย์ จินดาวัฒนภูมิ กรรมการ
17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤติยา  รุจิโชค กรรมการ
18. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตติรัตน์  แสงเลิศอุทัย กรรมการ
19. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิวรรณ พชรพรรณพงษ์ กรรมการ
20. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชญาภา ยืนยาว กรรมการ
21. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภาภรณ์ ยอดสิน กรรมการ
22. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ เฮงพระพรหม กรรมการ
23. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภรัณยา ปาลวิสุทธิ์ กรรมการ
24. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรวจี ยะสะกะ กรรมการ
25. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันติ กูลการขาย กรรมการ
26. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรินทร์ ศรีปัญญา กรรมการ
27. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณวิชชา อ่อนใจเอื้อ กรรมการ
28. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัณหกฤษณ์ บุญช่วย กรรมการ
29. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วริยา จันทร์ขำ กรรมการ
30. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรางคณา สายสิทธิ์ กรรมการ
31. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณี สุจจิตร์จูล กรรมการ
32. อาจารย์ ดร.นิพล เชื้อเมืองพาน กรรมการ
33. อาจารย์ ดร.ประพนธ์ เล็กสุมา กรรมการ
34. อาจารย์ ดร.รุ่งนภา  เพ่งรุ่งเรืองวงษ์ กรรมการ
35. อาจารย์ ดร.มัชฌิมา อุดมศิลป์ กรรมการ
36. อาจารย์ ดร.ไกยสิทธิ์  อภิระติง กรรมการ
37. อาจารย์ ดร.นพดล ผู้มีจรรยา กรรมการ
38. อาจารย์ ดร.ไก้รุ่ง เฮงพระพรหม กรรมการ
39. อาจารย์ ดร.ปิติพล พลพบู กรรมการ
40. อาจารย์ ดร.ศัลยพงศ์  วิชัยดิษฐ กรรมการ
41. อาจารย์ ดร.วรเชษฐ์ อุทธา กรรมการ
42. อาจารย์ ดร.วันเพ็ญ จันทรังษี กรรมการ
43. อาจารย์ ดร.ยศกิต เรืองทวีป กรรมการ
44. อาจารย์ ดร.วัชรินทร์ ราชนิยม กรรมการ
45. อาจารย์ ดร.ปิยะชาติ มีจิตรไพศาล กรรมการ
46. อาจารย์ ดร.วุฒิชัย ไชยภักษา กรรมการ
47. อาจารย์ ดร.สุมาลี สิกเสน กรรมการ
48. อาจารย์ ดร.มนัสนิต ใจดี กรรมการ
49. อาจารย์ ดร.วิมาน ใจดี กรรมการ
50. อาจารย์ ดร.ปถมาภรณ์ ไทยโพธิ์ศรี กรรมการ
51. อาจารย์ ดร.พงศ์สฎา เฉลิมกลิ่น กรรมการ
52. อาจารย์ ดร.เดช ธรรมศิริ กรรมการ
53. อาจารย์ ดร.กนกพัชร  กอประเสริฐ กรรมการ
54. อาจารย์ ดร.กิตติกร สุนทรนุรักษ์ กรรมการ
55. อาจารย์ ดร.นภาเดช บุญเชิดชู กรรมการ
56. อาจารย์ ดร.ณัฐวรรณ พุ่มดียิ่ง กรรมการ
57. อาจารย์ ดร.จินตนา ศิริธัญญารัตน์ กรรมการ
58. อาจารย์ญาณภัทร ยอดแก้ว กรรมการ
59. อาจารย์แพรภัทร  ยอดแก้ว กรรมการ
60. อาจารย์ณรงค์วรรษ บุญมา กรรมการ
61. อาจารย์วลัยลักษณ์ อมรสิริพงศ์ กรรมการ
62. อาจารย์จิตรภณ สุนทร กรรมการ
63. อาจารย์ดวงจิตร สุขภาพสุข กรรมการ
64. อาจารย์อุมาพร สิทธิบูรณาญา กรรมการ
65. อาจารย์วัลลี นวลหอม กรรมการ
66. อาจารย์สนธยา โจมกัน กรรมการ
67. อาจารย์ฉลองบูรณ์   เพ็งลำ กรรมการ
68. อาจารย์ธีรศักดิ์ ลีละพัฒนา กรรมการ
69. อาจารย์ถิรนันท์ ประทุม กรรมการ
70. อาจารย์วาร์ธินีย์ แสนยศ กรรมการ
71. อาจารย์จุฑารัตน์ ผู้พิทักษ์กุล กรรมการ
72. อาจารย์ณัฐยา เชิงฉลาด ชูพรม กรรมการ
73. อาจารย์ศุภรัสมิ์ วิเชียรตนนท์ กรรมการ
74. อาจารย์สุวภา จรดล กรรมการ
75. อาจารย์ ดร.พิทักษ์พงศ์  ป้อมปราณี กรรมการและเลขานุการ
76. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุมาพร  อาลัย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
77. นางสาวลัดดา เข็มนาค ผู้ช่วยเลขานุการ
78. นางสาวพิมลพรรณ แซ่เหลี่ยว ผู้ช่วยเลขานุการ
79. นายจิรันดร บู๊ฮวดใช้  ผู้ช่วยเลขานุการ
80. นางสาวศิรินทรา ปรางเปรมปรี ผู้ช่วยเลขานุการ
81 นางสาวนุชจรี สามงามอินทร์    ผู้ช่วยเลขานุการ