รูปแบบการนำเสนอผลงาน
1. การบรรยายพิเศษทางวิชากาาร                                                                                                                                
2. การเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยายและแบบโปสเตอร์

ประเภทของการนำเสนอผลงาน

1. การนำเสนอผลงานแบบบรรยาย (Oral Presentation) ต้องนำเสนอด้วย PowerPoint 

2. การนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation) เจ้าของผลงานต้องอยู่ประจำที่โปสเตอร์ของตนตามเวลาที่นำเสนอ


กลุ่มสาขาที่เปิดรับบทความ

กลุ่มวิทยาศาสตร์

1.   ชีววิทยา เกษตร และอาหาร

2.   วิทยาศาสตร์กายภาพ

3.   คณิตศาสตร์และสถิติ

4.   คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ

5.   วิศวกรรมโทรคมนาคม ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ 

6.   พยาบาลศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ และสุขภาพ

กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

7.   คอมพิวเตอร์ศึกษา

8.   บริหารธุรกิจ และเศรษฐศาสตร์

9.   นิเทศศาสตร์

10.  มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์

11. รัฐประศาสนศาสตร์ และนิติศาสตร์

12. ปรัชญา ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม

13. อาเซียนศึกษา

14. การท่องเที่ยว

15. บริหารการศึกษา

16. วิจัยการศึกษา

17. หลักสูตรและการสอน

18. การวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

19. งานประจำสู่งานวิจัย (R to R)