ดาวน์โหลดเอกสาร

รายละเอียดโครงการ Download
Full paper Template (แบบภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์) (Word) Download
ข้อปฏิบัติสำหรับการนำเสนอผลงานแบบบรรยายและโปสเตอร์ Download
แบบฟอร์มแจ้งการลงทะเบียนและโอนเงินสำหรับผู้เข้าร่วมงาน Download
แบบฟอร์มสำหรับการตรวจและแก้ไขบทความ Download
แบบฟอร์มประวัติผู้นำเสนอผลงาน Download

                                            

 หมายเหตุ :  1. ผู้ที่ชำระเงินสามารถรับใบเสร็จลงทะเบียนได้ในวันที  29-30 มีนาคม  2561  ณ จุดรับลงทะเบียน ก่อนนำเสนอผลงาน

                     2.  ผู้ลงทะเบียนทุกท่านที่ชำระเงินจะได้รับเอกสาร  กระเป๋า และอาหารว่าง

                        **กรณีขอยกเลิกการนำเสนอผลงาน**ไม่คืนค่าลงทะเบียนในทุกกรณี