คณะกรรมดำเนินงาน

1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเดช นิลพันธุ์ ที่ปรึกษา
2 อาจารย์ ดร.วิรัตน์ ปิ่นแก้ว ประธานกรรมการ
3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรศักดิ์ อาลัย รองประธานกรรมการ
4 รองศาสตราจารย์ ดร.เกศินี   ประทุมสุวรรณ กรรมการ
5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หทัยชนก บัวเจริญ กรรมการ
6 รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะ โควินท์ทวีวัฒน์ กรรมการ
7 รองศาสตราจารย์ ดร.จักรพงษ์ แก้วขาว กรรมการ
8 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตติรัตน์   แสงเลิศอุทัย กรรมการ
9 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิวรรณ พชรพรรณพงษ์ กรรมการ
10 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชญาภา ยืนยาว กรรมการ
11 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะพร ตันณีกุล กรรมการ
12 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรากรณ์ พูลสวัสดิ์ กรรมการ
13 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรวจี ยะสะกะ กรรมการ
14 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤติยา   รุจิโชค กรรมการ
15 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมสุภาว์  จันทนะโสตถิ์ กรรมการ
16 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภรัณยา  ปาลวิสุทธิ์ กรรมการ
17 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิฑูรย์ พึ่งรัตนา กรรมการ
18 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันติ  กูลการขาย กรรมการ
19 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภาภรณ์ ยอดสิน กรรมการ
20 อาจารย์ ดร.นิพล เชื้อเมืองพาน กรรมการ
21 อาจารย์ ดร.มัสลิน  บัวบาน  กรรมการ
22 อาจารย์ ดร.ประพนธ์  เล็กสุมา กรรมการ
23 อาจารย์ ดร.รุ่งนภา   เพ่งรุ่งเรืองวงษ์ กรรมการ
24 อาจารย์ ดร.ธดา สิทธิ์ธาดา กรรมการ
25 อาจารย์ ดร.พิทักษ์พงศ์   ป้อมปราณี กรรมการ
26 อาจารย์ ดร.ไกยสิทธิ์   อภิระติง กรรมการ
27 อาจารย์ ดร.ไก้รุ่ง  เฮงพระพรหม กรรมการ
28 อาจารย์ ดร.อุษณีย์ ภักดีตระกูลวงศ์ กรรมการ
29 อาจารย์ ดร.นพดล ผู้มีจรรยา กรรมการ
30 อาจารย์ ดร.ปิติพล  พลพบู กรรมการ
31 อาจารย์ ดร.ศัลยพงศ์   วิชัยดิษฐ กรรมการ
32 อาจารย์ ดร.วรเชษฐ์ อุทธา กรรมการ
33 อาจารย์ ดร.วรินทร์ ศรีปัญญา กรรมการ
34 อาจารย์ ดร.ณวิชชา  อ่อนใจเอื้อ กรรมการ
35 อาจารย์ ดร.วันเพ็ญ  จันทรังษี กรรมการ
36 อาจารย์ ดร.ยศกิต  เรืองทวีป  กรรมการ
37 อาจารย์ ดร.วัชรินทร์  ราชนิยม กรรมการ
38 อาจารย์ ดร.ปิยะชาติ  มีจิตรไพศาล กรรมการ
39 อาจารย์ ดร.วุฒิชัย  ไชยภักษา กรรมการ
40 อาจารย์ ดร.สุมาลี  สิกเสน กรรมการ
41 อาจารย์ ดร.มนัสนิต  ใจดี กรรมการ
42 อาจารย์ ดร.วิมาน  ใจดี กรรมการ
43 อาจารย์ ดร.ปถมาภรณ์  ไทยโพธิ์ศรี กรรมการ
44 อาจารย์ ดร.สุชาดา   แสงดวงดี กรรมการ
45 อาจารย์ ดร.พงศ์สฎา เฉลิมกลิ่น กรรมการ
46 อาจารย์ ดร.เดช ธรรมศิริ กรรมการ
47 อาจารย์ ดร.พนัชกร สิมะขจรบุญ กรรมการ
48 อาจารย์ ดร.วาร์ธินีย์  แสนยศ กรรมการ
49 อาจารย์ ดร.บำเพ็ญ พงศ์เพชรดิฐ กรรมการ
50 อาจารย์ ดร.นภาเดช บุญเชิดชู กรรมการ
51 อาจารย์ ดร.ณัฐวรรณ พุ่มดียิ่ง กรรมการ
52 อาจารย์ ดร.นันท์นภัส นิยมทรัพย์ กรรมการ
53 อาจารย์ ดร.บุญสม ทับสาย กรรมการ
54 อาจารย์ ดร.จินตนา ศิริธัญญารัตน์ กรรมการ
55 อาจารย์ญาณภัทร ยอดแก้ว กรรมการ
56 อาจารย์แพรภัทร   ยอดแก้ว กรรมการ
57 อาจารย์ณรงค์วรรษ  บุญมา กรรมการ
58 อาจารย์วลัยลักษณ์ อมรสิริพงศ์ กรรมการ
59 อาจารย์จิตรภณ สุนทร กรรมการ
60 อาจารย์ดวงจิตร สุขภาพสุข กรรมการ
61 อาจารย์อุมาพร สิทธิบูรณาญา กรรมการ
62 อาจารย์วัลลี นวลหอม กรรมการ
63 อาจารย์สนธยา   โจมกัน กรรมการ
64 อาจารย์ฉลองบูรณ์    เพ็งลำ กรรมการ
65 อาจารย์ธีรศักดิ์   ลีละพัฒนา กรรมการ
66 อาจารย์สัณหกฤษณ์ บุญช่วย กรรมการ
67 อาจารย์ถิรนันท์  ประทุม กรรมการ
68 อาจารย์ ดร.สุพจน์ เฮงพระพรหม กรรมการและเลขานุการ
69 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุมาพร   อาลัย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
70 นางสาวลัดดา  เข็มนาค ผู้ช่วยเลขานุการ
71 นางสาวพิมลพรรณ แซ่เหลี่ยว ผู้ช่วยเลขานุการ
72 นายจิรันดร บู๊ฮวดใช้   ผู้ช่วยเลขานุการ
73 นางสาวศิรินทรา ปรางเปรมปรี ผู้ช่วยเลขานุการ