องค์ปาฐก

พระพรหมบัณฑิต  อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เจ้าคณะภาค 2 และกรรมการมหาเถรสมาคม
บรรยายเรื่อง “ศาสตร์พระราชา”
วันที่ 29 มีนาคม 256 เวลา11.00 – 12.00 น.  ณ อาคารศูนย์ภาษา ศูนย์คอมพิวเตอร์และหอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
 
 
ดร.วิวัฒน์  ศัลยกำธร  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ของไทย
บรรยายเรื่อง "ศาสตร์พระราชา เพื่อการวิจัยและพัฒนาอย่างยั่งยืน”
วันที่ 29 มีนาคม 256 เวลา10.00 – 11.00 น.  ณ อาคารศูนย์ภาษา ศูนย์คอมพิวเตอร์และหอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐ
 

Keynote Speakers

1.สาขาพยาบาลศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์และสุขภาพ อาจารย์ ดร.ปิ่นนเรศ  กาศอุดม (ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีแพร่) บรรยายเรื่อง ”เข้าใจ  เข้าถึง การพัฒนาวิชาชีพการพยาบาล” วันที่ 29 มีนาคม  2561 เวลา 13.00 -16.00 น
 
2.สาขาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.นรินทร์  สังข์รักษา
บรรยายเรื่อง ”น้อมนำศาสตร์พระราชา  สู่การวิจัยและพัฒนาท้องถิ่น อย่างยั่งยืน และการประยุกต์ใช้”วันที่ 29 มีนาคม 2561 เวลา 13.00 -14.00 น.
 
3.สาขาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ  รองศาสตราจารย์ ดร.ชัชวิทย์ อาภรณ์เทวัญ
บรรยายเรื่อง “5th generation mobile networks (5G)” วันที่ 29 มีนาคม  2561 เวลา 13.00 -16.00 น
 
4.สาขานิเทศศาสตร์  รองศาสตราจารย์ ดร. ธิติพัฒน์ เอี่ยมนิรันดร์       
บรรยายเรื่อง “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงปรัชญาการสื่อสารเพื่อการพัฒนาปัญญาของในหลวงรัชกาลที่ 9”  วันที่ 29 มีนาคม  2561 เวลา 13.00 -14.00 น
 
5.สาขาปรัชญาศาสนาและศิลปวัฒนธรรม นายมานัส  ทารัตน์ใจ อธิบดีกรมการศาสนา
บรรยายเรื่อง “หลักศาสนาในศาสตร์พระราชา” วันที่ 29 มีนาคม  2561 เวลา 13.00 -14.00 น
 
6.สาขาบริหารการศึกษา  ศาสตราจารย์ ดร.พฤทธิ์  ศิริบรรณพิทักษ์
บรรยายเรื่อง “Dynamic Educational Administration in a Changing World”  วันที่ 29 มีนาคม  2561 เวลา 13.00 -14.00 น
 
7.สาขาอาเซียนศึกษา  พันตำรวจโทปรีชา  ทิมหอม
บรรยายเรื่อง “การจัดการความปลอดภัยในยุคประชาคมอาเซียน”  วันที่ 29 มีนาคม  2561 เวลา 13.00 -14.00 น
 
8.สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา ศาสตราจารย์ ดร.มนชัย  เทียนทอง (คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ)
บรรยายเรื่อง ”คอมพิวเตอร์ศึกษากับการศึกษาไทย 4.0”  วันที่ 30 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 -10.00 น.
 
9.สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ  รองศาสตราจารย์ ดร. สุปรีดิ์ พินิจสุนทร
บรรยายเรื่อง “Magnetic Nanoparticles and Nanocomposite” วันที่ 30 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 -10.00 น.
 
10. สาขาการท่องเที่ยว  ดร.สัญชัย เกียรติทรงชัย  ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
บรรยายเรื่อง“การพัฒนาท่องเที่ยวท้องถิ่นอย่างยั่งยืน”  วันที่ 30 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 -10.00 น.