กิจกรรมและกำหนดการ
กิจกรรม
กำหนดการ
เปิด - ปิดรับบทความ
20 พฤศจิกายน 2560 – 15 มกราคม  2561
ขยายระยะเวลารับบทความ 31 มกราคม 2561
แจ้งผลการพิจารณาบทความ
1  กุมภาพันธ์  2561
18 กุมภาพันธ์ 2561
ส่งบทความแก้ไขฉบับสมบูรณ์
15 กุมภาพันธ์  2561
28 กุมภาพันธ์ 2561
การชำระค่าลงทะเบียน
1 – 28 กุมภาพันธ์  2561
นำเสนอผลงาน
29 – 30 มีนาคม  2561

 
อัตราค่าลงทะเบียน
ประเภทของผู้ลงทะเบียน
บุคคลทั่วไป
นักศึกษา
ผู้นำเสนอบทความ
2,000 บาท
1,500 บาท
ผู้เข้าร่วมงาน
500 บาท
500 บาท
 
หมายเหตุ:      -    ผู้นำเสนอผลงานและผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องชำระเงินค่าลงทะเบียนให้เสร็จสิ้น ปิดระบบการลงทะเบียนก่อนกำหนด ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561
 
เอกสารสำหรับการลงทะเบียนเข้าร่วมงาน/นำเสนอผลงาน  Download  
                 * หมายเหตุ : ผู้นำเสนอบทความต้องส่งเอกสารกลับทาง Email: conference10@webmail.npru.ac.th  ดังนี้
                                      1.บทความที่แก้ไขฉบับสมบูรณ์ตามรูปแบบ Full paper template เป็นไฟล์ word และ PDF
                                      2.แบบฟอร์มการแก้ไขตามคำแนะนำของผู้ทรงคุณวุฒิ
                                      3.แบบฟอร์มการลงทะเบียนและชำระเงิน
                                      4.แบบฟอร์มประวัติผู้นำเสนอ

                                   
กำหนดการโครงการฯ
        กำหนดการประชุมวิชาการฯ วันที่่  29 - 30  มีนาคม 2561 สามารถ  Download  ได้ที่นี้
        คณะผู้จัดขอเชิญผู้วิจัยทุกท่านเป็นเกียรติเข้าร่วมในพิธีเปิด การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

กำหนดการตารางการนำเสนอผลงาน
      กำหนดการตารางการนำเสนอผลงานห้องประชุมย่อยแบบบรรยาย และแบบโปสเตอร์ สามารถ download ได้ที่นี้