ขั้นตอนการส่งบทความ
1. ส่งบทความที่ต้องการตีพิมพ์โดยการส่งแฟ้มข้อมูลอิเล็คทรอนิกส์และ Save บทความฉบับเจ็มในรูปแบบ.pdfโดยตั้งชื่อไฟล์บทความเป็น ชื่อ-สกุลของตนเอง และส่งที่เว็บไซต์  EasyChair (https://easychair.org/conferences/?conf=npruconf2018)
2. การส่งบทความผ่านเว็บไซต์ EasyChair (https://easychair.org/conferences/?conf=npruconf2018)
โดยปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้        
2.1 ผู้ส่งบทความ log in เข้าสู่ระบบ (ขั้นตอนการสมัคร Easy Chair และการส่งบทความ) และกรอกรายละเอียดในหน้า web เพื่อสมัครสมาชิกให้ครบถ้วน 
(กรอกรายชื่อบทความเป็นภาษาไทย ,กรอกชื่อผู้ส่งบทความเป็นภาษาไทย ,กรอกอีเมลล์ผู้ส่งบทความ ,เลือกสาขาการนำเสนอบทความ , และรูปแบบการนำเสนอบทความ)                    
2.2 แนบแฟ้มข้อมูลต้นฉบับบทความที่จัดเตรียมตามรูปแบบ Template paper (ไม่เกิน 8 หน้า) 
3. เมื่อระบบได้รับบทความเรียบร้อยแล้วจะมี e-mail ตอบกลับอัตโนมัติไปยังผู้ส่งบทความทราบตามที่อยู่ที่ได้แจ้งไว้
  * บทความที่ส่งเกินระยะเวลาที่รับสมัคร คณะกรรมการจะไม่พิจารณาบทความของท่าน

ขั้นตอนการพิจาณาบทความ
1. คณะกรรมการดำเนินการประชุมขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับพิจารณาบทความที่ส่งหลังจากวันที่กำหนด และจะไม่ส่งคืนเอกสารใดๆ
2. คณะกรรมการดำเนินการประชุมจะส่งบทความให้ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 2 ท่านอ่านและประเมินบทความ
3. หลังจากได้รับบทความคืน ทางคณะกรรมการดำเนินการประชุมจะแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ส่งบทความทราบทางe-mail
    ซึ่งหากมีการแก้ไขให้เจ้าของบทความดำเนินการ แก้ไขและส่งคืนตามวัน เวลาที่กำหนดไว้โดยเคร่งครัด
4. หลังจากตรวจสอบการแก้ไขแล้ว ทางคณะกรรมการดำเนินการประชุมจะแจ้งผลการพิจารณาอย่างเป็นทางการให้ทราบ
5. ผู้ส่งบทความต้องดำเนินการลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุม ตามวันเวลาที่กำหนด
6. ผู้เขียนจำนวนอย่างน้อย 1 ท่านของแต่ละบทความ ต้องลงทะเบียนและนำเสนอผลงานวิจัยตามกำหนดเวลาที่
    คณะกรรมการกำหนดไว้ หากไม่ได้ปฏิบัติตามนี้คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ตีพิมพ์บทความวิจัยลงใน
    Proceedings ของการประชุมนี้
7.การจัดพิมพ์เอกสารประกอบการประชุมจะพิมพ์เฉพาะบทคัดย่อเท่านั้นส่วนบทความฉบับเต็ม (Full Paper) จะเผยแพร่ในรูปแบบออนไลน์ภายใน 1 สัปดาห์ หลังจากจัดงานประชุมฯ
8.ผู้ที่ไม่มานำเสนอบทความ คณะผู้ประสานงานจำเป็นต้องขออนุญาตยกเลิกบทความของท่าน โดยจะไม่ตีพิมพ์บทความของท่านลงในบทความฉบับสมบูรณ์ (Full paper)
 

เงื่อนไขการส่งผลงานวิจัย
1. บทความที่ส่งเข้าร่วมนำเสนอจะต้องเป็นเรื่องที่ไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่ที่ใดมาก่อน
2. บทความที่ส่งเข้าร่วมเป็นบทความวิชาการ และบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) 
   รูปแบบตามที่กำหนดมีความยาวไม่เกิน 8 หน้ากระดาษ A4 (รวมบทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)