การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ภายใต้หัวข้อ “น้อมนำศาสตร์พระราชา สู่การวิจัยและพัฒนาท้องถิ่น อย่างยั่งยืน”

 (Fostering the King's Philosophy in Research and  Sustainability Regional Development)

                                                     วันที่ 29 – 30 มีนาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม


1.  หลักการและเหตุผล
     มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มีภารกิจที่สำคัญภารกิจหนึ่งคือภารกิจงานวิจัย โดยมหาวิทยาลัย มีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ และบุคลากรดำเนินการวิจัยเพื่อพัฒนางานท้องถิ่น สังคม และประเทศชาติ นอกจากนั้นมหาวิทยาลัยยังจัดให้มีงานประชุมวิชาการอย่างต่อเนื่อง โดยครั้งนี้จัดเป็นครั้งที่ 10 ภายใต้แนวคิด “น้อมนำศาสตร์พระราชา สู่การวิจัยและพัฒนาท้องถิ่น อย่างยั่งยืน” ในระหว่างวันที่ 29 – 30 มีนาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนทางวิชาการระหว่างคณาจารย์ นักศึกษา นักวิจัย และนักวิชาการ ทั้งจากหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อนำเสนอแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ทางวิชาการจากงานวิจัย อันจะนำไปสู่แนวคิด และแนวปฏิบัติ และเกิดเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการด้านวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ ทั้งนี้ ย่อมชี้ชัดถึงความเป็นเลิศ อันเป็นเป้าหมายสูงสุดของสถาบันอุดมศึกษา และสอดรับกับหลักการของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ที่กำหนดไว้อย่างชัดเจนว่า การตีพิมพ์ผลงานของคณาจารย์ทางวิชาการที่มีมาตรฐานเป็นเกณฑ์ชี้วัดที่ประกันคุณภาพอันสำคัญประการหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา
      ทั้งนี้บทความวิจัยที่ได้รับการตรวจประเมินการคัดเลือกคะแนนสูงสุดอันดับที่ 1  2 และบทความวิชาการที่ได้รับคะแนนสูงสุดอันดับ 1 ของสาขากลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จะได้รับการตีพิมพ์ในวารสารสังคมศาสตร์วิจัย (Journal for Social Sciences Research) ซึ่งได้รับผ่านการรับรองคุณภาพของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย และอยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 2

2.  วัตถุประสงค์
      1. เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ทางวิชาการจากงานวิจัย อันจะนำไปสู่แนวคิด และแนวปฏิบัติ ของอาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมกับอาจารย์หรือนักวิจัยหน่วยงานภายนอก
      2.เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ ให้มีผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ และเกิดการยอมรับในแวดวงวิชาการ
      3.เพื่อกระตุ้นให้นักวิชาการ คณาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และผู้เกี่ยวข้องได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ตลอดจนข้อคิดเห็นในการพัฒนางานวิจัยอันจะทำให้เกิดงานวิจัยที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

3. รูปแบบการจัดกิจกรรม
    1.การบรรยายพิเศษทางวิชาการ
    2.การนำเสนอผลงานภาคบรรยาย (Oral Presentation)
    3.การนำเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ (Poster Presentation)

4. กลุ่มเป้าหมายการดำเนินงาน
           นักวิจัย นักวิชาการ อาจารย์ นิสิต นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ และหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และบุคลากรทั่วไป

5. กำหนดการและกิจกรรม
กิจกรรม
กำหนดการ
เปิด - ปิดรับบทความ
20 พฤศจิกายน 2560 – 15 มกราคม  2561
ขยายระยะเวลา 31 มกราคม 2561
แจ้งผลการพิจารณาบทความ
1  กุมภาพันธ์  2561
18 กุมภาพันธ์  2561
ส่งบทความแก้ไขฉบับสมบูรณ์
15 กุมภาพันธ์  2561
28 กุมภาพันธ์  2561
การชำระค่าลงทะเบียน
1 – 28 กุมภาพันธ์  2561
นำเสนอผลงาน
29 – 30 มีนาคม  2561

6.สาขาที่เปิดให้นำเสนอผลงาน
กลุ่มวิทยาศาสตร์  
1.ชีววิทยา เกษตร และอาหาร
2.วิทยาศาสตร์กายภาพ 
3.คณิตศาสตร์และสถิติ   
4.คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.วิศวกรรมโทรคมนาคม ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์      
6.พยาบาลศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์และสุขภาพ
กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
7.คอมพิวเตอร์ศึกษา     
8.บริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์   
9.นิเทศศาสตร์            
10.มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
11.รัฐประศาสนศาสตร์และนิติศาสตร์
12.ปรัชญา ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม
13.อาเซียนศึกษา
14.การท่องเที่ยว
15.บริหารการศึกษา
16.วิจัยการศึกษา
17.หลักสูตรและการสอน
18.การวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
19.งานประจำสู่งานวิจัย (R to R)

7. อัตราค่าลงทะเบียน
ประเภทของผู้ลงทะเบียน
บุคคลทั่วไป
นักศึกษา
ผู้นำเสนอบทความ
2,000 บาท
1,500 บาท
ผู้เข้าร่วมงาน
500 บาท
500 บาท
หมายเหตุ:   ผู้นำเสนอผลงานและผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องชำระเงินค่าลงทะเบียนให้เสร็จสิ้น ปิดระบบการลงทะเบียนก่อนกำหนด ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

8. หน่วยงานที่รับผิดชอบ   
    สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

9. ติดต่อสอบถาม
สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  85 ถนนมาลัยแมน อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
เบอร์โทรศัพท์ 0-3410-9300 ต่อ 3909 แฟกซ์ 0-3426-1053 
เว็บไซต์ http://dept.npru.ac.th/conference10