Statistics Statistics
135647
Online User Online1
Today Today15
Yesterday Yesterday18
ThisMonth This Month1,343
LastMonth Last Month1,502
ThisYear This Year2,845
LastYear Last Year20,426

 

 

ประกาศคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

เกณฑ์ ก.พ.อ. 2564

 หนังสือสำนักงานปลัด อว. เรื่อง ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผศ./รศ./ศ. พ.ศ. 2564 (อนุโลมให้ใช้เกณฑ์ 60 ได้ถึง 23 มิ.ย. 65) 

 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผศ./รศ./ศ. พ.ศ. 2564 (เริ่มใช้ 8 มกราคม 2565)  

 

เกณฑ์ ก.พ.อ. 2560 

 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผศ./รศ./ศ. (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561

 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผศ./รศ./ศ. พ.ศ.2560 

 สรุปหลักเกณฑ์ตาม ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผศ./รศ./ศ. พ.ศ.2560 

 

เกณฑ์ ก.พ.อ. 2563 (ยื่นขอกำหนดตำแหน่งไว้ก่อนวันที่ 8 มกราคม 2565) (ยกเลิก)

 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผศ./รศ./ศ. พ.ศ. 2564 (ฉบับที่ 4) 

 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผศ./รศ./ศ. พ.ศ. 2563 (ฉบับที่ 3) 

 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผศ./รศ./ศ. พ.ศ. 2563 (ฉบับที่ 2) 

 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผศ./รศ./ศ. พ.ศ. 2563 
 

ประกาศ ก.พ.อ. สำคัญ ๆ

 เพิ่มเติมรายชื่อสาขาวิชาและอนุสาขาวิชาที่แตกต่างไปจากบัญชีรายชื่อสาขาวิชาที่ ก.พ.อ. กำหนด ตามหนังสือ สป.อว. ที่ อว.0209.5/ว 23785 ลงวันที่ 7 พ.ย. 65  

 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง การกำหนดชื่อสาขาวิชาสำหรับการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการและการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยกำหนดไปแล้ว พ.ศ.2562   

 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง การกำหนดชื่อสาขาวิชาสำหรับการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการและการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยกำหนดไปแล้ว พ.ศ.2561 (ยกเลิก)

 ประกาศ ก.พ.อ. เรือง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2562

 หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารวิชาการ สำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 (ยกเลิก)

 

เกณฑ์ ก.พ.อ. 2550 (ยื่นขอกำหนดตำแหน่งไว้ก่อนวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561)

 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผศ./รศ./ศ. (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550

 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผศ./ร.ศ./ศ. (ฉบับที่ 4)พ.ศ.2551

 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผศ./รศ./ศ. (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2552

 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผศ./รศ./ศ. (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2555

 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผศ./รศ./ศ. (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2555

 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผศ./รศ./ศ. (ฉบับที่ 8) พ.ศ.2555

 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผ.ศ./รศ./ศ. (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2556

 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผศ./รศ./ศ. (ฉบับที่ 10) พ.ศ.2556

 สรุปสาระสำคัญของเกณฑ์ กพอ ฉบับต่างๆ