Statistics Statistics
135668
Online User Online1
Today Today36
Yesterday Yesterday18
ThisMonth This Month1,364
LastMonth Last Month1,502
ThisYear This Year2,866
LastYear Last Year20,426

 

 

คำถามที่พบบ่อย

Q :

หากจะขอรับการประเมินการสอน และเก็บผลการสอนไว้ก่อน 2 ปี ต้องดำเนินการอย่างไรบ้าง

A : 

1. เบื้องต้น อ.จะต้องมีเอกสารประกอบการสอนรายวิชาใดวิชาหนึ่งที่ผลิตขึ้นตามภาระงานสอน ซึ่งเทียบได้ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต/ระบบทวิภาค และใช้สอนมาแล้วอย่างน้อย 1 ภาคการศึกษา

2. บันทึกข้อความแจ้งความประสงค์ขอรับการประเมินผลการสอนล่วงหน้า โดยส่งเอกสารประกอบด้วย       เล่มเอกสารประกอบการสอน 4 เล่ม +แบบ กพอ.03 4 ชุด + ตารางสอนย้อนหลังไม่เกิน 3 ปี

3. เมื่อหน่วยกำหนดตำแหน่งทางวิชาการรับเรื่องขอรับการประเมินผลการสอนล่วงหน้าแล้ว จะส่งเอกสารทั้งหมดให้อนุกรรมการกลั่นกรองผลงานทางวิชาการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น (รูปแบบการพิมพ์ และการอ้างอิงตามหลักวิชาการ โดยไม่ปรับปรุงเนื้อหา) ระยะเวลาไม่เกิน 30 วัน เมื่ออนุกรรมการส่งกลับมาแล้ว หน่วยกำหนดตำแหน่งทางวิชาการจะส่งให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของอนุกรรมการกลั่นกรองภายใน 30 วัน 

4. หากอ.แก้ตามข้อเสนอแนะเรียบร้อยแล้ว ให้ทำบันทึกข้อความ และส่งเล่มเอกสารประสอนการสอน 5 เล่ม พร้อมแนบรายละเอียดการปรับแก้ 

5. เมื่อหน่วยกำหนดตำแหน่งทางวิชาการได้รับแล้ว จะประสานไปยังต้นสังกัดของอ. เพื่อขอรายชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นอนุกรรมการประเมินผลการสอน (ลับ) 

6. เมื่อต้นสังกัดส่งรายชื่อแล้ว หน่วยกำหนดตำแหน่งทางวิชาการจะบรรจุวาระเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.ว.) พิจารณา หากเห็นชอบจะลงนามคำสั่งแต่งตั้งอนุกรรมการประเมินผลการสอน ณ วันที่ประชุมเลย  //ก.พ.ว.มีกำหนดประชุมเดือนละหนึ่งครั้ง 

7. หน่วยกำหนดตำแหน่งทางวิชาการจะส่งเรื่องไปยังคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนให้ดำเนินการประเมินผลการสอนให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน โดยวันที่จะรับการประเมินผลการสอนสามารถนัดหมายกับคณะอนุกรรมการได้เลย 

จะเห็นได้ว่า จากวันที่อ.ยื่นเรื่องขอรับการประเมินผลการสอน ต้องใช้ระยะเวลาอย่างน้อย ๆ 3 เดือน
อ.ควรวางแผนการดำเนินการให้ดีนะคะ

 

Q :

มรน. มีคณะอนุกรรมกลั่นกรองผลงานทางวิชาการอยู่แล้ว ยังจำเป็นต้องผ่าน peer reviewer อีกไหม

A : 

ต้องผ่าน เพราะ คณะอนุกรรมการกลั่นกรองผลงานทางวิชาการทำหน้าที่แตกต่างจาก peer reviewer 

คณะอนุกรรมการกลั่นกรงผลงานทางวิชาการ  ทำหน้าที่กลั่นกรองผลงานทางวิชาการของผู้ขอกำหนดตำแหน่งแต่ละราย ในด้านรูปแบบการพิมพ์ สำนวนภาษา การอ้างอิงและบรรณานุกรม ตรวจสอบแบบคำขอพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.อ. 03) พิจารณาความซ้ำซ้อนของผลงานทางวิชาการ แบบรับรองการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ คำนิยามและรูปแบบของผลงานทางวิชาการ และอื่น ๆ ที่คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการมอบหมาย (ไม่เกิน 3 คน/รายชื่อตามคำสั่งกพว. 125/2561)

ข้อมูลเพิ่มเติม 

peer reviewer ทำหน้าที่ประเมินคุณภาพ โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในสาขาวิชานั้น ๆ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง (จากหลากหลายสถาบัน) ตามแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ. 

 

Q :

 ความแตกต่างระหว่างหนังสือกับตำราเป็นอย่างไร

A : 

ตำราจะเป็นงานวิชาการสำหรับสอนทั้งรายวิชา หรือเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาในหลักสูตร
ส่วนหนังสือเป็นการศึกษาค้นคว้าเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างรอบด้าน และเรียบเรียงอย่างเป็นระบบ

รายระเอียดเพิ่มเติม ตามนิยามท้ายประกาศ กพอ. 

 

Q :

กรณีที่ยื่นขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการไว้ ภายหลังเกษียณอายุราชการ ลาออก หรือถึงแก่กรรม ก่อนที่มหาวิทยาลัยจะพิจารณาอนุมัติให้ดำรงตำแหน่ง จะสามารถรับตำแหน่งได้หรือไม่

A : 

ได้ ในกรณีที่มหาวิทยาลัยได้รับเรื่องไว้พิจารณาแล้วก่อนวันที่ผู้ขอตำแหน่งทางวิชาการเกษียณอายุราชการ ลาออกไป หรือถึงแก่กรรม มหาวิทยาลัยจะดำเนินการพิจารณาต่อไปจนเสร็จสิ้น แต่มีข้อแม้คือจะต้องไม่มีการแก้ไขปรับปรุงหรือเพิ่มเติมผลงานทางวิชาการอีก

 

Q :

หากคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งยังไม่ครบถ้วน จะขอรับการประเมินผลการสอนไว้ก่อนได้หรือไม่ 

A : 

ไม่ได้  แต่สามารถขอกลั่นกรองฯไว้ก่อนได้

 

Q :

ถ้ามีทำเอกสารประกอบการสอนเสร็จแล้วจะใช้สอนในภาคเรียนที่ 1/2564 เป็นครั้งแรกสอนยังไม่จบภาคเรียน ขอรับการประเมินผลการสอนเลยได้ไหม

A : 

ไม่ได้ เพราะการประเมินผลการสอนต้องใช้สอนมาแล้ว (อย่างน้อยหนึ่งภาคเรียน)

 

Q :

ถ้าเขียนตำราเสร็จแล้ว จะใช้ตำรานี้ขอตำแหน่งทางวิชาการควรทำอย่างไรต่อ

A : 

1. ผ่านกระบวนการ Peer reviewer ของมหาวิทยาลัย 
2. เผยแพร่อย่างกว้างขวางมากกว่าการใช้ในการเรียนการสอนในหลักสูตร
    เช่น เผยแพร่ตามห้องสมุดของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ อย่างน้อย 3 แห่ง (หลักฐานอาจเป็นใบตอบรับหรือหนังสือขอบคุณ)

3. ยื่นเรื่องขอกลั่นกรองฯ  เพื่อเตรียมขอตำแหน่งทางวิชาการ 
    หรือหากมีผลงานอื่น ก็สามารถยื่นขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการได้เลย

 

Q :

งานวิจัยต้องรอให้ตีพิมพ์เผยแพร่ก่อนจึงจะขอตำแหน่งทางวิชาการได้ใช่หรือไม่

A : 

งานวิจัยถ้ามีใบตอบรับการเผยแพร่ สามารถยื่นขอได้เลย ไม่ต้องรอให้ตีพิมพ์
      //ทั้งนี้ วันที่แต่งตั้งจะเป็นวันที่งานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่