โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตร "การใช้งาน Internet of Thing เบื้องต้น "


  เนื้อหาหลักสูตร
   ::: วิทยาการ :::
 
    ::: ตารางการอบรม :::

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิฏฐิตา เชิดชู
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วีระศักดิ์ ชื่นตา

 

  ::: ประเด็นหลักสูตร :::
 
 • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับแพลตฟอร์ม Arduino
  และการประยุกต์ใช้งาน
 • ทำความรู้จักกับ Arduino IDE และทบทวนหลักการ
  เขียนโปรแกรม
 • การเขียนโปรแกรมเพื่อสั่งงาน LED, Button, Buzzer
 • การเขียนโปรแกรมเพื่อเชื่อมต่อกับเซนเซอร์พื้นฐาน
  (light, humidity, temperature)
 • การสร้างแอพพลิเคชันบน IoT