โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตร "การใช้งาน Internet of Thing เบื้องต้น "


  รายละเอียดการรับสมัคร
   ::: คุณสมบัติกลุ่มเป้าหมาย :::
 
    ::: รอบการอบรม/จำนวนที่นั่ง :::
  • นักเรียนระดับมัธยมปลาย
  • ครู อาจารย์ และบุคลคลที่สนใจ
 
 
รุ่นที่ วันอบรม จำนวนผู้เข้าร่วม*
1 24 - 25 เมษายน  2561 25 คน
2 26 - 27 เมษายน  2561 25 คน

หมายเหตุ : * ขอสงวนสิทธิในการแจ้งยกเลิกในกรณีที่มีผู้เข้าอบรม
                     น้อยกว่า 10 คน

  ::: อัตราค่าลงทะเบียนของหลักสูตรและบริการที่จะได้รับ :::
 
  • อัตราค่าลงทะเบียน จำนวน - บาท/คน
  • บริการที่จะได้รับ
    • เอกสารประกอบการอบรม
    • อาหารกลางวัน เครื่องดื่ม อาหารว่าง
    • วุฒิบัตรเข้าร่วมอบรม
 
   ::: สถานที่อบรม :::

           มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม