ไฟล์ Excel : World_Bank_CO2.xls

Google Drive :  Temp_Read