บทความตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

     1. บทความตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ

          - Kaunkid, S., & Aurasopon, A. (2023). Efficient Solar-Powered IoT Drip Irrigation for Tomato Yield and Quality: An Evaluation of the Effects of Irrigation and Fertilizer Frequency. Journal of Experimental Biology and Agricultural Sciences, 11(5), 845–853. https://doi.org/10.18006/2023.11(5).845.853 

          - Kaunkid, S., Aurasopon, A., & Chantiratiku, A. (2022). Automatic Milk Quantity Recording System for Small-Scale Dairy Farms Based on Internet of Things. Agriculture12(11), 1877.

           - Kuankid, S., & Aurasopon, A. (2022). The Effect of LED Lighting on Lettuce Growth in a Vertical IoT-Based Indoor Hydroponic System. International Journal of Online & Biomedical Engineering, 18(7).

           


     2. บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ

              บุญธง วสุริย์, สัญญา ควรคิด, ธานิล ม่วงพูล และ วริยา เย็นเปิง. การประยุกต์ใช้แก๊สชีวมวลอัดถังสำหรับธุรกิจร้านก๋วยเตี๋ยวขนาดเล็ก. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 (2023)

 การประชุมวิชาการ

              1) เสาวณีย์ อาจน้อย, ธวัชชัย ทองเหลี่ยม, อดิศร แก้วภักดี, ขนิษฐา แซ่ลิ้ม, บพิตร ไชยนอก, สัญญา ควรคิด. การพัฒนาระบบตรวจสอบสภาพแวดล้อมจากเซนเซอร์ตรวจวัดคุณภาพอากาศและคุณภาพน้ำโดยเทคโนโลยีไอโอที. 25-27 มกราคม 2566 พะเยาวิจัย ครั้งที่ 12

              2) กายลักษณ์ แสงทอง, ภรัณย์รัศมิ์ บัวงาม, ณัฐพงศ์ กลิ่นจำปา, เสาวณีย์ อาจน้อย, ธวัชชัย ทองเหลี่ยม, ธานิล ม่วงพูล, เดช ธรรมศิริ และ สัญญา ควรคิด. การพัฒนาต้นแบบเครื่องชั่งอิเล็กทรอนิกส์ด้วยเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง. 1-3 พฤษภาคม 2566 การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 15

              3) เสาวณีย์ อาจน้อย, อุมาวดี ศรีเกษตรสรากุล, อานนท์ อิศรมงคลรักษ์, วทัญญู มีศรีสุข, สันติ กูลการขาย, เจษฎา สาททอง, สมบัติ หทัยรัตนานนท์1 และ สัญญา ควรคิด. การพัฒนาฟาร์มต้นแบบเกษตรอัจฉริยะสาหรับแปลงปลูกส้มโอโดยเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง. 20-21 กรกฎาคม 2566. มอบ.วิจัย ครั้งที่ 17

  

 


Statistics Statistics
11763
Online User Online1
Today Today6
Yesterday Yesterday3
ThisMonth This Month48
LastMonth Last Month49
ThisYear This Year390
LastYear Last Year679