โครงการวิศวกรรมเกษตรอัจฉริยะสำหรับควบคุมระบบฟาร์มอัตโนมัติ

yes     ระบบโรงเรือนแบบต่างๆ

yes     ระบบควบคุมการให้น้ำพืชอัตโนมัติ

yes     ระบบพลังงานทดแทน


 

โครงงานนักศึกษา

yes     ระบบควบคุมการผลิตพืชภายในโรงเรือนปิดแบบอัตโนมัติผ่านเครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สาย

yes     ระบบควบคุมการผลิตพืชในภาชนะแบบอัตโนมัติผ่านเครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สาย 

yes     ระบบการตรวจวัดสภาพแวดล้อมและควบคุมการปลูกผักไฮโดรพอนิกส์ผ่านเครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สาย

yes     การพัฒนาต้นแบบระบบควบคุมการปลูกพืชแนวตั้งผ่านเครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สาย

yes     ระบบตรวจวัดค่าอุณหภูมิและค่าความชื้นสัมพัทธ์ในโรงเรือนไฮโดรโพนิกส์โดย Raspberry Pie

yes     ชุดระบบสาธิตการประยุกต์ใช้งานโซล่าเซลล์ในด้านเกษตรกรรม 

yes     การพัฒนาบอร์ดเสริมสำหรับไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูล Arduino

yes     ศึกษาเปรียบเทียบการพัฒนาโปรแกรมบนไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino: กรณีศึกษาโปรแกรมภาษาซีและโปรแกรม Flowcode

 


Statistics Statistics
10352
Online User Online1
Today Today4
Yesterday Yesterday0
ThisMonth This Month16
LastMonth Last Month75
ThisYear This Year543
LastYear Last Year962