บุคลากร

 


ดร.สัญญา ควรคิด

Dr.Sanya Kuankid

ตำแหน่ง : หัวหน้านักวิจัย
งานวิจัย :

High-integrity embedded systems, Electronics and computers in agriculture, and Renewable energy in agriculture

อีเมล์ : sanya@webmail.npru.ac.th
โฮมเพจ : http://pws.npru.ac.th/sanya

ดร.เจษฎา สาททอง

Dr.Jasada   Sartthong

ตำแหน่ง : นักวิจัย
งานวิจัย : Wireless Communication Network
อีเมล์ : sartthong@npru.ac.th
โฮมเพจ : http://pws.npru.ac.th/sartthong

ดร.ธวัชชัย ทองเหลี่ยม

Dr.Thawatchai Thongleam

ตำแหน่ง : นักวิจัย
งานวิจัย : Electronics circuit design, Renewable energy
อีเมล์ : tony_tct@yahoo.com
โฮมเพจ : http://pws.npru.ac.th/thawatchait

นายบรรเจิด  เจริญพันธ์

Mr. Banjerd Charernpun

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยนักวิจัย
งานวิจัย : ออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์, ระบบควบคุมอัตโนมัติ
อีเมล์ : banjerd_e@hotmail.com

นายกอบชัย ย่อมเที่ยงแท้

Mr. Kobchai Yomtiengtac

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยนักวิจัยโครงการวิศวกรรมเกษตรอัจฉริยะสำหรับควบคุมระบบอัตโนมัติ
อีเมล์ : Kobney@gmail.com
   

 

นางสาวพัชรกมล เจริญธรรมกิจ

Mrs. Pachcharakamon Jarentthammakit

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยนักวิจัยโครงการวิศวกรรมเกษตรอัจฉริยะสำหรับควบคุมระบบอัตโนมัติ
อีเมล์ : pachcharakamon@gmail.com
   

นายศิวกร ทองทิพย์

Mr. Siwakorn Thongthip

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยนักวิจัยโครงการเพิ่มศักยภาพสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย 4.0
อีเมล์ : t.siwakorn2@gmail.com
   

นายธนภัทร เปรมทองสุข

Mr. Thanaphat Premthongsuk

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยนักวิจัยโครงการเพิ่มศักยภาพสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย 4.0
อีเมล์ : paraa40@gmail.com
   

นายกฤษฎา ผาขาวบวช

Mr. Kritsada Phakhowbouch

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยนักวิจัยโครงการเพิ่มศักยภาพสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย 4.0
อีเมล์ : dewautocar@gmail.com
   

Statistics Statistics
10915
Online User Online1
Today Today1
Yesterday Yesterday13
ThisMonth This Month88
LastMonth Last Month87
ThisYear This Year221
LastYear Last Year885