Statistics Statistics
117498
Online User Online1
Today Today65
Yesterday Yesterday50
ThisMonth This Month2,423
LastMonth Last Month4,190
ThisYear This Year21,607
LastYear Last Year26,104

 

 

 
ดาวโหลดแฟ้มข้อมูล
 
[26-03-2015] ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
[12-03-2015] แบบประเมินนักศึกษา ในการประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการหลักสูตรและการจัดการศึกษา
[12-03-2015] แบบประเมินอาจารย์ในการประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการหลักสูตรและการจัดการศึกษา
[11-03-2015] โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบและกลไกเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร
[03-03-2015] โครงการจัดทำตัวชี้วัดเพิ่มเติมของหน่วยงานระดับสำนัก ประจำปีการศึกษา 2557
[18-02-2015] คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร สำนัก สถาบัน
[18-02-2015] คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
[12-02-2015] ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จาก มทร.ตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
[09-02-2015] โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการความรู้และการจัดทำแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)
[09-02-2015] มรน.จัดอบรมเชิงปฏิบัตืการ การสร้างความเข้าใจในตัวบ่งชี้ระดับหลักสูตร
[09-02-2015] ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
[09-02-2015] หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ 2557
[29-01-2015] template มคอ.7
[09-10-2014] คู่มือวิชาการพัฒนาทักษะการวิจัยชุมชน(Re-Recap).rar
[03-09-2014] Improvement Plan 2556