Statistics Statistics
90278
Online User Online2
Today Today12
Yesterday Yesterday44
ThisMonth This Month1,765
LastMonth Last Month1,809
ThisYear This Year20,491
LastYear Last Year27,923

 

 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

รับตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสำนัก

ประจำปีการศึกษา 2559

 

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2560 คณะกรรมการตรวจประเมินได้เข้าตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสำนัก ประจำปีการศึกษา 2559 โดยมีผู้บริหาร พร้อมด้วยคณาจารย์และบุคลากรร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ สำหรับการตรวจประเมินครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่  17 - 18  สิงหาคม 2560 มีคณะกรรมการตรวจประเมินทั้งจากภายใน และภายนอกร่วมตรวจประเมินฯ นำโดย ผศ.ดร.เฉลิมเกียรติ ดุลสัมพันธ์ รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เป็นประธานกรรมการ ในวันที่ 17 สิงหาคม 2560  คณะกรรมการได้ตรวจเยี่ยมสำนักที่รับการตรวจประเมินมีทั้งหมด 7 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานอธิการบดี สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน สำนักคอมพิวเตอร์ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันภาษา และสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมตรวจประเมินหลักฐานประกอบรายงานการประเมินตนเอง และในวันที่ 18 สิงหาคม 2560 คณะกรรมการได้รายงานผลการตรวจประเมินด้วยวาจา พร้อมให้ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา ต่อคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย สำนัก คณาจารย์ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 

ผศ.ดร.เฉลิมเกียรติ ดุลสัมพันธ์