Statistics Statistics
113391
Online User Online1
Today Today15
Yesterday Yesterday282
ThisMonth This Month2,506
LastMonth Last Month3,245
ThisYear This Year17,500
LastYear Last Year26,104

 

 

 

 

:: หน่วยงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ชั้น 2 อาคารศูนย์ศึกษาพัฒนาจังหวัดนครปฐม เบอร์โทรศัพท์ 0 3410 9300 ต่อ 3898 ::

Slider images
Slider images
Slider images
 

                                                                                                                                          

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
[13-06-2561] คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสำนัก มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจำปีการศึกษา 2560 
 
โครงการแนวปฏิบัติที่ดี GOOD PRACTICES 2561
[28-05-2561] ประกาศผลโครงการแนวปฏิบัติที่ดี GOOD PRACTICES 2561  
[15-03-2561] เทมเพลตเอกสาร และโปสเตอร์ โครงการแนวปฏิบัติที่ดี GOOD PRACTICES 2561 
[08-03-2561] ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพของ สมศ.   
 
เอกสารประกอบการตรวจประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560
[07-03-2561] แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงาน (มคอ.7) ระดับหลักสูตร เกณฑ์ปี 2558  
[07-03-2561] แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงาน (มคอ.7) ระดับหลักสูตร เกณฑ์ปี 2548 
 
[27-02-2561] template รายงานการประเมินตนเอง ระดับสำนัก ปีการศึกษา 2560 
[24-01-2561] ตัวบ่งชี้และค่าเป้าหมาย ประจำปีการศึกษา 2560 
[19-01-2561] รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ของ สกอ. เพื่อการเผยแพร่หลักสูตร TQR  
[11-01-2561] Template แผนพัฒนาคุณภาพ Improvement Plan ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปี 2560 
[27-11-2560] Template แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement plan) ประจำปีการศึกษา 2560 
[10-10-2560] การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ (ติดตามตรวจสอบและประเมินผลงานมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2560) 
 
โปรแกรมคำนวณคะแนน
[04-07-2560] โปรแกรมคำนวณคะแนนของระดับหลักสูตร   *** File Excel ***  
[04-07-2560] โปรแกรมคำนวณคะแนนของระดับคณะ        *** File Excel ***   
[04-07-2560] โปรแกรมคำนวณคะแนนของระดับสถาบัน     *** File Excel ***   
 
งานควบคุมภายใน
[01-07-2559] แบบฟอร์ม ติดตาม ปย. 2 รอบ 6 เดือน (คณะ/สำนัก/สถาบัน)
[01-07-2559] แบบฟอร์ม ป.ย. 1 - 2  รอบ 12 เดือน  (คณะ/สำนัก/สถาบัน)
[01-07-2559] ระบบควบคุมภายใน
 
อ่านข่าวย้อนหลัง >>>

 ภาพข่าวสารและกิจกรรม

[06-09-2560] มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมรับตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ปีการศึกษา 2559
[17-08-2560]

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมรับตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสำนัก ปีการศึกษา 2559

[30-06-2560] โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา
[06-06-2560] ต้อนรับคณะศึกษาดูงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา มรภ.เลย
[31-05-2560] โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ/สถาบัน
[29-05-2560] โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
[22-05-2560] โครงการอบรมเร่งรัดหลักสูตรให้ได้คุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน
[05-04-2560] โครงการประกวดแนวปฏิบัติที่ดี 
[28-03-2560] การประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษาระดับสถาบันอุดมศึกษา  ในภูมิภาคตะวันตก (สัญจร)
[09-12-2559] อบรมเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ EdPEx 
    ภาพข่าวกิจกรรมย้อนหลัง >>>