Statistics Statistics
41926
Online User Online1
Today Today25
Yesterday Yesterday405
ThisMonth This Month5,216
LastMonth Last Month3,352
ThisYear This Year17,575
LastYear Last Year20,009

 

 

สถานะ ที่ เรื่อง ดาวน์โหลด
ด่วนที่สุด กค 0405.3/ว 132 ลว  14 มีนาคม 61 แนวทางการเปิดเผยราคากลางสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ
ด่วนที่สุด กค (กอร) 0405.2/ว 124 ลว 9 มีนาคม 61 การกำหนดแบบรายงานความเห็นอุทธรณ์ของหน่วยงานของรัฐ
ด่วนที่สุด กค (กวจ) 0405.2/ว 123 ลว 9 มีนาคม 61 ซ้อมความเข้าใจการจัดซื้อจัดจ้างตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนและกำหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ. 2560 และกำหนดแนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจงตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2) (ซ)
ด่วนที่สุด กค (กวจ) 0405.2/ว 122 ลว 9 มีนาคม 61 ซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุเพื่อการวิจัยและพัฒนาหรือการให้บริการทางวิชาการ
ด่วนที่สุด กค 0405.2/ว 119 ลว  7 มีนาคม 61 แนวทางการปฏิบัติในการดำเนินการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมของหน่วยงานของรัฐ
ด่วนที่สุด กค (กวจ) 0405.2/ว 112 ลว 5 มีนาคม 61 ซ้อมความเข้าใจนิยามความหมาย "งานก่อสร้าง" ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาคร้ฐ พ.ศ. 2560
ด่วนที่สุด กค (กวจ) 0405.2/ว 111 ลว 5 มีนาคม 61 ซ้อมความเข้าใจการเลือกใช้วิธีการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กรณีวงเงินไม่เกิน 500,000 บาท
ด่วนที่สุด กค (กวจ) 0405.2/ว 110 ลว 5 มีนาคม 61 ซ้อมแนวทางปฏิบัติในการกำหนดเงื่อนไขและหลักเกณฑ์สัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ไว้ในสัญญาจ้างก่อสร้าง
  กค 0433/ว 37 ลว 22 มกราคม 61 การเชื่อมโยงประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th ไปยังเว็บไซต์ของหน่วยงานของรัฐ
ด่วนที่สุด กค (กวจ) 0405.2/ว 453 ลว 28 พฤศจิกายน 60 การดำเนินการกรณีผู้ยื่นข้อเสนอรายเดียว
ด่วนที่สุด กค (กวจ) 0405.2/ว 452 ลว 28 พฤศจิกายน 60 แนวทางการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 128
ด่วนที่สุด กค 0405.3/ว 445 ลว 22 พฤศจิกายน 60 การใช้ระบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการด้วยอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานนำร่อง
ด่วนที่สุด กค 0433/ว 430 ลว 13 พฤศจิกายน 60 การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรับเงินค่าซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และนำเงินส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินและเงินฝากคลังแทนส่วนราชการเจ้าของรายได้
ด่วนที่สุด กค (กวจ) 0405.2/ว 418 ลว 3 พฤศจิกายน 60 แนวทางปฏิบัติในการจัดทำสัญญาภายใต้พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
ด่วนที่สุด กค (กนบ) 0405.2/ว 410 ลว 24 ตุลาคม 60 กำหนดแบบประกาศและเอกสารเชิญชวนในการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e-market) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) และวิธีสอบราคา
ด่วนที่สุด กค (กวจ) 0405.2/ว 398 ลว 12 ตุลาคม 60 การยกเว้นการปฏิบัติตามกฎกระทรวงเรื่องพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน หมวด 6 พัสดุส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข เกี่ยวกับการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา
ด่วนที่สุด กค (กวจ) 0405.2/ว 395 ลว 10 ตุลาคม 60 การจัดอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าเช่าที่พัก ของหน่วยงานของรัฐ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. 2549 ระเบียกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ. 2553 หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานของรัฐนั้น
  ลงวันที่ 5 ตุลาคม 60 กำหนดกรณีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ. 2560