Statistics Statistics
164892
Online User Online1
Today Today84
Yesterday Yesterday108
ThisMonth This Month3,090
LastMonth Last Month2,247
ThisYear This Year20,940
LastYear Last Year28,152

 

 

สถานะ ที่ หัวข้อ ดาวน์โหลด
ด่วนที่สุด กค (กวพ) 0405.2/ว 380 ลงวันที่ 28 กันยายน 2559 กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติมในการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e - market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding: e - bidding) และแก้ไขเพิ่มเติมตัวอย่างประกาศและเอกสารการซื้อด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ ตัวอย่างประกาศและเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ คลิ๊กที่นี้
ด่วนที่สุด กค 0405.3/ว 364 ลงวันที่ 15 กันยายน 59 การทบทวนและปรับปรุงตาราง Factor F คลิ๊กที่นี้
ด่วนที่สุด กค (กวพ) 0405.2/ว 356 ลงวันที่ 9 กันยายน 2559 ซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุก่อนพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีผลใช้บังคับ คลิ๊กที่นี้
ด่วนที่สุด กค (กวพ) 0405.2/ว 316 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2559 แนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุก่อนพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีผลใช้บังคับ คลิ๊กที่นี้
ด่วนที่สุด กค (กวพ) 0405.2/ว 315 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2559  การขยายระยะเวลากำหนดวงเงินวิธีการจัดหาพัสดุโดยยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และยกเว้นการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e - market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e - bidding) คลิ๊กที่นี้
ปกติ กค 0405.2/ว 312 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2559 ซ้อมความเข้าใจมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการให้สิทธิพิเศษแก่บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ในการจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ตั้งแต่ 10,000 ลิตรขึ้นไป กับส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจอื่น คลิ๊กที่นี้
ปกติ กค 0405.4/ว 027650 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 59 การปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ณ วันที่ 29 กรกฎาคม 2559 คลิ๊กที่นี้
- ร่างฯ ที่ สคก. ตรวจพิจารณาแล้ว เรื่องเสร็จที่ ๕๖๒/๒๕๕๙ ร่างพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. .... คลิ๊กที่นี้
ด่วนที่สุด กค 0421.5/ว 195 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 59 การประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง คลิ๊กที่นี้
ด่วนที่สุด กค (กวพ) 0421.3/ว 190 ลว 10 พฤษภาคม 2559 กำหนดสินค้าสำหรับดำเนินการจัดหาด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e - market) เพิ่มเติม คลิ๊กที่นี้
ด่วนที่สุด กค 0421.4/ว 185 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2559 การใช้งานรหัสมาตรฐานสินค้าและบริการ UNSPSC (The United Nations Standard Products and Services Code) ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) คลิ๊กที่นี้
ด่วนที่สุด กค 0421.5/ว 183 ลงวันที่ 29 เมษายน 2559 การปรับปรุงข้อกำหนดเกี่ยวกับราคาและแหล่งวัสดุก่อสร้าง และเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วยในหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม คลิ๊กที่นี้
ด่วนที่สุด นร 0505/ว 95 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2559 การทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการให้สิทธิพิเศษแก่บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ในการจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ตั้งแต่ 10,000 ลิตรขึ้นไป กับส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจอื่น คลิ๊กที่นี้
ด่วนที่สุด กค (กวพ) 0421.3/ว 145 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2559 การขยายระยะเวลากำหนดวงเงินวิธีการจัดหาพัสดุโดยยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และยกเว้นการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e - market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e - bidding) คลิ๊กที่นี้
ด่วนที่สุด กค 0421.3/ว 106 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2559 การขอความร่วมมือใช้สายการบินไทยสมายล์แอร์เวย์ ในการเดินทางไปราชการภายในประเทศ คลิ๊กที่นี้
ด่วนที่สุด กค 0421.5/ว 18 ลงวันที่่ 14 มกราคม 2559 การจัดทำรายละเอียดประกอบการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างที่เกี่ยวข้องกับค่าน้ำมันเพิ่มเติม คลิ๊กที่นี้
ด่วนที่สุด นร 0505/ว 9 ลงวันที่ 14 มกราคม 2559 การให้สิทธิพิเศษในการให้บริการทางวิชาการและการวิจัยแก่สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ คลิ๊กที่นี้
ด่วนที่สุด กค (กวพ) 0421.3/ว 509 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2558 ตัวอย่างหนังสือค้ำประกันและแนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ 21) พ.ศ. 2558 และ การใช้หนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศมาใช้วางเป็นหลักประกันสัญญา คลิ๊กที่นี้
ด่วนที่สุด กค 0421.5/ว 495 ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2558 การยกเว้นผ่อนผันรายละเอียดประกอบการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง สำหรับมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชนผู้มีรายได้น้อยและมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กทั้งประเทศ คลิ๊กที่นี้
ด่วนที่สุด กค (กวพ) 0421.3/ว 479 ลว 26 พฤศจิกายน 58 การซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการพิจารณาผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม คลิ๊กที่นี้
ด่วนที่สุด นร 0505/40525 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 58 การทบทวน ปรับปรุง มติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการให้สิทธิพิเศษแก่บริษัท อุตสาหกรรมการบิน จำกัด คลิ๊กที่นี้
ด่วนที่สุด กค (กวพ) 0421.3/ว 423 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2558 ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการพิจารณาอุทธรณ์ผลการพิจารณาผู้ชนะการเสนอราคาในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e - market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e - bidding) คลิ๊กที่นี้
- - แนวทางปฏิบัติการใช้รายละเอียดประกอบการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างที่ปรับปรุงใหม่ ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.5/ว399 และ ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.5/41578 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2558 เรื่อง การปรับปรุงรายละเอียดประกอบการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง คลิ๊กที่นี้
ด่วนที่สุด กค 0421.5/ว 401 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2558 การประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง คลิ๊กที่นี้
ด่วนที่สุด กค 0421.5/ว 399 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2558 การปรับปรุงรายละเอียดประกอบการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง คลิ๊กที่นี้