Statistics Statistics
164885
Online User Online1
Today Today77
Yesterday Yesterday108
ThisMonth This Month3,083
LastMonth Last Month2,247
ThisYear This Year20,933
LastYear Last Year28,152

 

 

หนังสือเวียนประจำปีงบประมาณ 2558

 

สถานะ ที่ หัวข้อ ดาวน์โหลด
ปกติ กค (กวพ) 0421.3/ว 325 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2557 หลักเกณฑ์การเพิกถอนการเป็นผู้ทิ้งงาน คลิ๊กที่นี้
ปกติ ยธ 1228.2/ว 1545 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2557 แจ้งยกเลิกแบบรายงานตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ คลิ๊กที่นี้
ด่วนที่สุด นร 0506/ว 141 ลงวันที่่ 21 พฤศจิกายน 2557 การพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างที่ได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนแรงงาน อันเนื่องมาจากการปรับค่าจ้างขั้นต่ำ 300 บาท เพิ่มเติม จากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2556 คลิ๊กที่นี้
ด่วนที่สุด กค 0421.5/ว 346 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2557 อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง คลิ๊กที่นี้
ด่วนที่สุด กค (กวพอ) 0421.3/ว 376 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2557 ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการกำหนดราคาซื้อหรือราคาจ้างซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่มตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 คลิ๊กที่นี้
ปกติ ประกาศ ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2557 ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2557 คลิ๊กที่นี้
ด่วนที่สุด กค (กวพ) 0421.3/ว 11 ลงวันที่ 14 มกราคม 2558 การซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้พัสดุที่ผลิตในประเทศหรือกิจการของคนไทย ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม คลิ๊กที่นี้
ปกติ ประกาศ ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market: e - market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding: e - bidding) คลิ๊กที่นี้
ปกติ กค 0421.4/ว 37 ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558 การพัฒนาปรับปรุงระบบ e-GP เพิ่มเติม เพื่อรองรับมาตรการเร่งรัดเบิกจ่าย คลิ๊กที่นี้
ด่วนที่สุด กค 0421.5/ว 38 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558 การจัดทำรายละเอียดประกอบการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างที่เกี่ยวข้องกับค่าน้ำมันเพิ่มเติม คลิ๊กที่นี้
ด่วนที่สุด กค (กวพ) 0421.3/ว 50 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 58 ตัวอย่างหนังสือค้ำประกันและแนวทางวิธีปฏิบัติตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ 20) พ.ศ. 2557 คลิ๊กที่นี้
ด่วนที่สุด กค (กวพ) 0421.3/ว 63 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 58 แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e - market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e - bidding) คลิ๊กที่นี้
ด่วนที่สุด กค (กวพ) 0421.3/ว 64 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 58 แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e - market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e - bidding) คลิ๊กที่นี้
ด่วนที่สุด กค (กวพ) 0421.3/ว 101 ลงวันที่ 13 มี.ค. 2558 ยกเลิกตัวอย่างหนังสือค้ำประกันซองงานซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์และตัวอย่างหนังสือค้ำประกันซองงานจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ คลิ๊กที่นี้
ด่วนที่สุด กค (กวพ) 0421.3/ว 117 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2558 แก้ไขตัวอย่างหนังสือค้ำประกันและแนวทางวิธีปฏิบัติตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ 20) พ.ศ. 2557 คลิ๊กที่นี้
ด่วนที่สุด กค 0421.3/ว 140 ลงวันที่ 1 เมษายน 2558 การเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการให้บริการเสนอราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ คลิ๊กที่นี้
ด่วนที่สุด กค (กวพ) 0421.3/ว 150 ลงวันที่ 10 เมษายน 2558 แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e - market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e - bidding) คลิ๊กที่นี้
ปกติ กค 0421.6/ว 154 ลงวันที่ 16 เมษายน 2558 สำรวจข้อมูลโครงการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยจัดซื้อในพื้นที่กรุงเทพมหานคร คลิ๊กที่นี้
ด่วนที่สุด กค (กวพ) 0421.3/ว 168 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 58 การซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 139 กรณีเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง คลิ๊กที่นี้
ด่วนที่สุด กค (กวพ) 0421.3/ว 169 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 58 ซักซ้อมความเข้าใจการดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e - market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e - bidding) คลิ๊กที่นี้
ด่วนที่สุด ค (กวพ) 0421.3/ว 180 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 58 มาตรการให้ความช่วยเหลือ ฟื้นฟูและพัฒนาเศรษฐกิจในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ คลิ๊กที่นี้
ด่วนที่สุด กค (กวพ) 0421.3/ว 188 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 58 แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e - market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e - bidding) คลิ๊กที่นี้
ด่วนที่สุด กค (กวพอ) 0421.3/ว 213 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2558 ซักซ้อมความเข้าใจในกรณีส่วนราชการนำร่องดำเนินการจัดหาพัสดุใหม่ ภายหลังดำเนินการจัดหาพัสดุตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 คลิ๊กที่นี้
ด่วนที่สุด กค (กวพอ) 0421.3/ว 212 ลว 23 มิถุนายน 58 ผลการประเมินการดำเนินงานของผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 คลิ๊กที่นี้
ปกติ กค (กวพ) 0421.3/ว 230 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2558 ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างที่ได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนแรงงาน อันเนื่องมาจากการปรับค่าจ้างขั้นต่ำ 300 บาท คลิ๊กที่นี้
ด่วนที่สุด กค 0406.3/ว 68 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2558 หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติในการรับเงินกรณีผู้เสนอราคาซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ คลิ๊กที่นี้
ด่วนที่สุด กค (กวพ) 0421.3/ว 255 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 58 แนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุก่อนพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีผลใช้บังคับ คลิ๊กที่นี้
ด่วนที่สุด กค 0406.4/ว 80 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2558 หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ คลิ๊กที่นี้
ด่วนที่สุด กค (กวพ) 0421.3/ว 258 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2558 ยกเว้นและกำหนดรายละเอียดเพิ่มเติมในการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e - market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e - bidding) คลิ๊กที่นี้
ด่วนที่สุด กค (กวพ) 0421.3/ว 283 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2558 แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e - market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e - bidding) คลิ๊กที่นี้
ด่วนที่สุด กค (กวพ) 0421.3/ว 291 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 58 การยกเว้นผ่อนผัน การขอรับความช่วยเหลือกรณีเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง คลิ๊กที่นี้
ด่วนที่สุด กค (กวพ) 0421.3/ว 299 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2558 การกำหนดวงเงินวิธีการจัดหาพัสดุโดยยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และยกเว้นการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e - market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e - bidding) คลิ๊กที่นี้
- - แนวปฏิบัติทางบัญชีในการรับหลักประกันการเสนอราคา คลิ๊กที่นี้
ปกติ กค 0900/ว 115 ลงวันที่ 30 กันยายน 2558 แนวทางการใช้พันธบัตรรัฐบาลเป็นหลักประกัน คลิ๊กที่นี้