Statistics Statistics
164873
Online User Online1
Today Today65
Yesterday Yesterday108
ThisMonth This Month3,071
LastMonth Last Month2,247
ThisYear This Year20,921
LastYear Last Year28,152

 

 

 

ลำดับที่ เรื่อง ดาวน์โหลด
1 ระเบียบสำนักฯ ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 คลิ๊กที่นี้
2 ระเบียบสำนักฯ ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2538 ฉบับที่ 2 คลิ๊กที่นี้
3 ระเบียบสำนักฯ ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2539 ฉบับที่ 3 คลิ๊กที่นี้
4 ระเบียบสำนักฯ ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2541 ฉบับที่ 4 คลิ๊กที่นี้
5 ระเบียบสำนักฯ ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2542 ฉบับที่ 5 คลิ๊กที่นี้
6 ระเบียบสำนักฯ ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2545 ฉบับที่ 6 คลิ๊กที่นี้
7 ระเบียบสำนักฯ ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2552 ฉบับที่ 7 คลิ๊กที่นี้
8 ระเบียบสำนักฯ ว่าด้วยการพัสดุวิธีอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549 คลิ๊กที่นี้
9 กฎกระทรวง กำหนดเครื่องปรับอากาศประสิทธิภาพสูง พ.ศ.2552 คลิ๊กที่นี้
10 การลงทะเบียนควบคุมพัสดุของทางราชการ คลิ๊กที่นี้
11 การตีราคาทรัพย์สิน คลิ๊กที่นี้
12 ตัวอย่างเอกสารประกวดราคา หนังสือค้ำประกันสัญญา บัญชีวัสดุ ทะเบียนครุภัณฑ์ คลิ๊กที่นี้
13 จรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ พ.ศ.2543 คลิ๊กที่นี้
14 ซ้อมความเข้าใจการดำเนินการจัดหาพัสดุก่อน พรบ. งปม.รายจ่ายประจำปี งปม. พ.ศ.2555 ประกาศใช้  คลิ๊กที่นี้
15 ประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2546 คลิ๊กที่นี้
16 การบันทึกบัญชีวัสดุหรือครุภัณฑ์ คลิ๊กที่นี้
17 อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง คลิ๊กที่นี้
18 ซักซ้อมความเข้าใจการส่งประกาศและเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กฯให้ สนง.การตรวจเงินแผ่นดิน เพื่อตรวจสอบ คลิ๊กที่นี้
19 แนวปฏิบัติในการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการตามภารกิจของหน่วยงาน คลิ๊กที่นี้
20 ตัวอย่างหนังสือค้ำประกันซอง งานซื้อและงานจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ คลิ๊กที่นี้
21 การซักซ้อมความเข้าใจระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 138 คลิ๊กที่นี้
22 การซักซ้อมความเข้าใจระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 139 คลิ๊กที่นี้
23 แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการตามภารกิจของหน่วยงาน คลิ๊กที่นี้
24 การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการกำหนดเงื่อนไขต่างๆ ไว้ในเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ คลิ๊กที่นี้
25 การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการส่งประกาศและเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ให้ สตง. เพื่อตรวจสอบ คลิ๊กที่นี้
26 การปรับปรุงหลักเกณฑ์ แนวทาง และวิธีปฏิบัติในการเปิดเผยราคากลางของทางราชการ คลิ๊กที่นี้
27 แนวทางการเปิดราคากลางของทางราชการ คลิ๊กที่นี้
28 การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การพิจารณาประเภทสินค้าและบริการ หรืองานโครงการที่ไม่ต้องดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการตามระเบียบสำนักนายกฯ พัสดุ วิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549 คลิ๊กที่นี้
29 ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของรัฐ คลิ๊กที่นี้
30 การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกฯ ว่าด้วยพัสดุ คลิ๊กที่นี้
31 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการคืนหลักประกันสัญญา คลิ๊กที่นี้
32 การกำหนดอายุการใช้งานของสินทรัพย์ถาวร คลิ๊กที่นี้
33 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 คลิ๊กที่นี้
34 กฎกระทรวงกำหนดให้หน่วยงานอื่นเป็นหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 คลิ๊กที่นี้
35 กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับผู้ที่มีสิทธิขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ พ.ศ. 2560 คลิ๊กที่นี้
36 กฎกระทรวงกำหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนและกำหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ. 2560 คลิ๊กที่นี้
37 กฎกระทรวงกำหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ และวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ. 2560 คลิ๊กที่นี้
38 กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา พ.ศ. 2560 คลิ๊กที่นี้
39 กฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง พ.ศ. 2560 คลิ๊กที่นี้
40 กฎกระทรวงกำหนดเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างกับหน่วยงานของรัฐที่ใช้สิทธิอุทธรณ์ไม่ได้ พ.ศ. 2560 คลิ๊กที่นี้
41 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 คลิ๊กที่นี้
42 กฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐที่ต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563  คลิ๊กที่นี้