Statistics Statistics
8326
Online User Online1
Today Today11
Yesterday Yesterday20
ThisMonth This Month349
LastMonth Last Month437
ThisYear This Year2,669
LastYear Last Year4,526
 

 

10 พฤษภาคม 2561 >>> 4 ราชภัฏตะวันตก MOU โครงการสนับสนุนวิชาการเพื่อการจัดการเครือข่ายพื้นที่ภาคกลางตะวันตก เพื่อร่วมขับเคลื่อน
งานพัฒนาชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเองร่วมกัน ให้เกิดการบูรณาการด้านการศึกษา การพัฒนาการเรียนการสอน งานวิจัย งานบริการวิชาการ และกิจกรรมสร้างสรรค์ในพื้นที่ อันนำไปสู่การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่น  ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

        4 พฤษภาคม 2561 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ให้เกียรติเป็นองค์ปาฐก ในการปาฐกถาพิเศษเรื่อง "การสืบสานพระราชปณิธานของในหลวงต่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น" เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานพัฒนาการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น รวมทั้งสร้างความตระหนักให้แก่คณาจารย์ในการน้อมนำพระราชปณิธานของในหลวงมาใช้ในการดำเนินงานด้านการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น ณ ห้องประชุมปิ่นเกลียว มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

           

           เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2561 ผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมต้อนรับ พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี ประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพครู โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ในสังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 13 ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมปิ่นเกลียว มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

             วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 ดร.วิรัตน์ ปิ่นแก้ว อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เป็นประธานในการประชุมปรึกษาหารือการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มตะวันตกกับการพัฒนาท้องถิ่นภายใต้โครงการสนับสนุนวิชาการเพื่อการจัดการเครือข่ายพื้นที่ภาคกลางตะวันตก ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ   

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                          

          30 เมษายน 2561 ดร.วิรัตน์  ปิ่นแก้ว อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พ.ศ. (2562-2566) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ระหว่างวันที่ 30 เมษายน - 2 พฤษภาคม 2561 ณ  โรงแรมอเวย์กาญจนบุรี เทวมันตร์ทรารีสอร์ต แอนด์ สปา จ.กาญจนบุรี  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

              

           24 เมษายน 2561 ดร.วิรัตน์ ปิ่นแก้ว อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เป็นประธานกล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร นำโดยนายเกษม บุตรดี ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ในโอกาสเข้าศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านงานการเงินการบัญชี การเบิกจ่าย สวัสดิการและด้านอื่น ๆ ณ ห้องประชุมสภา ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                             

ศูนย์อบรมใบขับขี่ฯ ยกเลิกระบบการสมัครอบรมออนไลน์แล้ว สำหรับผู้ที่ต้องการอบรมภาคทฤษฎีเพื่อขอรับใบอนุญาตขับขี่ หรือขอต่อใบอนุญาตขับขี่ (กรณีใบขับขี่ยังไม่หมดอายุ) สามารถสมัครอบรมได้ที่ หน่วยประชาสัมพันธ์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น1 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เลขที่85 หมู่ที่3 ถนนมาลัยแมน ตำบลนครปฐม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข 099 707 1703 หรือ 034 109 300 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------