Statistics Statistics
42557
Online User Online1
Today Today12
Yesterday Yesterday23
ThisMonth This Month137
LastMonth Last Month615
ThisYear This Year4,127
LastYear Last Year8,367
 

 

วิสัยทัศน์ 

         ในปี พ.ศ. 2559 หน่วยประชาสัมพันธ์ได้พัฒนารูปแบบการประชาสัมพันธ์โดยใช้สื่อมัลติมีเดีย สื่อโซเชียลเพิ่มมากขึ้น

         ฝ่ายประชาสัมพันธ์จะเป็นสำนักประชาสัมพันธ์ที่มีระบบบริหารจัดการ  เทคโนโลยี   และบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและความเป็นมืออาชีพด้านการประชาสัมพันธ์  เป็นหน่วยงานหลักที่ได้รับความเชื่อถือ ไว้วางใจในฐานะศูนย์กลางการรวบรวม จัดเก็บและเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศของสถาบัน   มีบทบาทในการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง    และความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรและหน่วยงานทั้งภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัย เน้นส่งเสริมการประสานความร่วมมือทั้งภายในภายในและภายนอกเพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานของสถาบันฯ การพัฒนาท้องถิ่นและสังคมส่วนรวม

 

ปรัชญา

          สู่ยุคโลกาภิวัตน์  พัฒนาสารสนเทศ  เน้นพิเศษประชาสัมพันธ์ มุ่งสร้างสรรค์ความเข้าใจ

 

พันธกิจ

           1. กำหนดกรอบนโยบาย วัตถุประสงค์และแผนงานประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

     2. เป็นศูนย์กลางการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ความเคลื่อนไหวของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

     3. เป็นหน่วยงานหลักในการสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องและความสัมพันธ์อันดีทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

     4. เป็นหน่วยงานหลักในการประสานงานภายในและภายนอกสถาบัน เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย และการพัฒนาท้องถิ่น

     5. เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่มหาวิทยาลัย

     6. เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่สำรวจกระแสประชามติของกลุ่มประชาชนภายในและภายนอกหน่วยงาน

     7. เป็นศูนย์กลางในการรวบรวม จัดทำและเผยแพร่ระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย

     8. ให้คำปรึกษาด้านการดำเนินงานประชาสัมพันธ์แก่หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกสถาบันฯ

     9. ส่งเสริมและพัฒนาระบบบริหารจัดการหน่วยงานประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

 

คำขวัญ

                ยิ้มงาม  ถามไถ่  มีปัญหาสิ่งใด เต็มใจบริการ