Statistics Statistics
153858
Online User Online1
Today Today18
Yesterday Yesterday131
ThisMonth This Month3,319
LastMonth Last Month6,384
ThisYear This Year30,079
LastYear Last Year32,315

ภาพกิจกรรม
 
[22-09-2021] การประชุมข้อคำถามกิจกรรมจัดทำสนทนากลุ่มแบบเจาะลึก (Depth Discussions) ระหว่างมหาวิทยาลัย กับ Times Higher Education ตามโครงการการติดตามความก้าวหน้าในการขับเคลื่อน SDG ในมหาวิทยาลัยในไทยเชิงพื้นที่ จำนวน 35 มหาวิทยาลัย การดำเนินงานในระยะที่ 2
[17-09-2021] การประชุมการมอบนโยบายและชี้แจงการจัดทำแผนปฏิบัติการ การอุดมศึกษา (การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) ในวันศุกร์ ที่ 17 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น
[17-09-2021] การตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมของพลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรีในวันศุกร์ ที่ 17 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย หรือผ่านระบบการประชุมออนไลน์
[17-09-2021] การประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการนำเสนอรายงานผลการดำเนินงานต่อ พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ในวันพฤหัสบดี ที่ 16 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย หรือผ่านระบบการประชุมออนไลน์
[09-09-2021] การประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการนำเสนอ รายงานผลการดำเนินงานต่อ พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ในวันพฤหัสบดี ที่ 9 กันยายน 2564 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ รูปแบบออนไลน์
[08-09-2021] การประชุมบุคลากรกองนโยบายและแผน ครั้งที่ 8/2564 วันพุธ ที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2564
[08-09-2021] ศึกษาดูงานระบบ ERP (Enterprise Resource Planning) รูปแบบออนไลน์ กับบริษัท แกรนด์ลีนุกซ์ โซลูชั่น จำกัด และบริษัทอินโฟโปร บิสสิเนส โซลูชั่น จำกัด วันอังคาร ที่ 7 กันยายน 2564 เวลา 9.30 -16.30 น.
[27-08-2021] ประชุมคณะกรรมการประเมินตนเองและจัดทำแผนการพัฒนาความเป็นเลิศและการผลิตกำลังคนระดับสูงเฉพาะทางตามความต้องการของประเทศ ครั้งที่ 2/2564 ในวันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 น. (รูปแบบออนไลน์)
[25-08-2021] ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองงบประมาณและการเงิน ครั้งที่ 2/2564 เพื่อพิจารณากรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รูปแบบออนไลน์
[20-08-2021] ภาพบรรยากาศการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ สำนัก และสถาบัน ครั้งที่ 6/2564 รูปแบบออนไลน์ วันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม 2564
[18-08-2021] การประชุมพิจารณาคำของบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของหน่วยงาน รูปแบบออนไลน์ วันพุธ ที่ 18 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารเฉลิมพระเกียรติ50พรรษา มหาวชิราลงกรณ
[13-08-2021] การประชุมพิจารณาคำของบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของหน่วยงาน รูปแบบออนไลน์ วันศุกร์ ที่ 13 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารเฉลิมพระเกียรติ50พรรษา มหาวชิราลงกรณ
[11-08-2021] การประชุมพิจารณาคำของบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของหน่วยงาน รูปแบบออนไลน์ ตั้งแต่เวลา 09.30 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารเฉลิมพระเกียรติ50พรรษา มหาวชิราลงกรณ
[29-07-2021] การประชุมคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษาและราคากลาง โครงการระบบสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรในมหาวิทยาลัย (ERP) รูปแบบออนไลน์ วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 เวลา 9.30 น.
[23-07-2021] ภาพบรรยากาศการประชุมชี้แจงแนวทางการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ สำนัก และสถาบัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รูปแบบออนไลน์ ในวันศุกร์ ที่ 23 กรกฏาคม พ.ศ. 2564 เวลา 9.30 น.
[22-07-2021] ภาพบรรยากาศการประชุมคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ สำนัก และสถาบัน ครั้งที่ 1/2564 รูปแบบออนไลน์ วันอังคาร ที่ 20 กรกฎาคม 2564
[08-07-2021] การประชุมบุคลากรกองนโยบายและแผน ครั้งที่ 7/2564 วันพุธ ที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
[28-06-2021] คณะกรรมการประเมินตนเองและจัดทำแผนการพัฒนาความเป็นเลิศและการผลิตกำลังคนระดับสูงเฉพาะทางตามความต้องการของประเทศ ครั้งที่ 1/2564 วันศุกร์ ที่25 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564
[23-06-2021] ศึกษาดูงานระบบ ERP (Enterprise Resource Planning) รูปแบบออนไลน์ วันอังคาร ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ.2564 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ
[16-06-2021] ศึกษาดูงานระบบ ERP (Enterprise Resource Planning) รูปแบบออนไลน์ วันพุธ ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ.2564 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ