Statistics Statistics
99065
Online User Online1
Today Today10
Yesterday Yesterday49
ThisMonth This Month351
LastMonth Last Month2,155
ThisYear This Year7,601
LastYear Last Year27,194

ภาพกิจกรรม
 
[13-01-2020] การประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2566 (ปรับปรุงครั้งที่ 2 พ.ศ. 2563)
[21-12-2017] ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2566 ณ โรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว กาญจนบุรี
[21-12-2017] ต้อนรับผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนและบุคลากรกองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มาศึกษาดูงาน
[27-06-2017] ประชุมต้อนรับคณะผู้บริหารและบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามเข้าศึกษาดูงานกองนโยบายและแผน ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 50 พรรษา ในวันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2560
[27-06-2017] อบรมเตรียมความพร้อมการจัดทำคำของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ ห้องประชุม SC101 อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในวันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2560
[22-05-2017] ประชุมคณะกรรมการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณและกำกับ ติดตามประเมินผล การดำเนินงาน ตามตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ปีงบประมาณ 2560 (ครั้งที่ 3 / 2560) ณ ห้องประชุมสมเดช นิลพันธุ์ 1 ชั้น 4 อาคารศูนย์ศึกษาและพัฒนาจังหวัดนครปฐม
[22-05-2017] ประชุมเชิงปฏิบัติการการกำหนดโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ NPRU Re - profiling” ณ ห้องประชุม SC 101 อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ในวันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2560
[22-05-2017] ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำ NPRU Reprofiling ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคารเรียนวิทยาศาสตร์และหอประชุม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ในวันพุธที่ 5 เมษายน 2560
[22-05-2017] ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการอนาคตประเทศไทยใน 20 ปีข้างหน้า และการเตรียมความพร้อมยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเพื่อก้าวหน้าไปอย่างยั่งยืน ณ หอประชุมปิ่นเกลียว อาคารศูนย์ภาษา ศูนย์คอมพิวเตอร์และหอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ในวันจันทร์ที่ 27 มีนาคม 2560
[10-02-2017] ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2561 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 4 พ.ศ. 2560) ระหว่างวันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารกิจการนักศึกษา
[03-02-2017] ประชุมคณะกรรมการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณและกำกับ ติดตามประเมินผล การดำเนินงาน ตามตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ปีงบประมาณ 2560 (ครั้งที่ 1 / 2560)
[30-01-2017] ประชุมเชิงปฏิบัติการการปรับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยกลุ่มใหม่ (Reprofiling)
[21-10-2016] ประชุมการเตรียมความพร้อมเรื่องการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2560
[04-05-2016] คณะผู้บริหารและบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เข้าศึกษาดูงานด้านงานงบประมาณ งานนโยบายและแผน และงานติดตามประเมินผล
[17-03-2016] การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557-2561 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3 พ.ศ.2559) และแผนปฏิบัติการประจำปี
[23-02-2016] โครงการประชุมเพื่อกำหนดทิศทางแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจำปีงบประมาณ 2557 -2561 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3 พ.ศ. 2559)
[28-12-2015] การประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์และประเมินสภาพแวดล้อม(SWOT) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
[18-12-2015] พิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
[02-06-2015] โครงการอบรม"การจัดทำคู่มือประชาชน"