Statistics Statistics
153852
Online User Online1
Today Today12
Yesterday Yesterday131
ThisMonth This Month3,313
LastMonth Last Month6,384
ThisYear This Year30,073
LastYear Last Year32,315

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
[23-09-2021] รายงานต้นทุนต่อหน่วยและความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร ปีงบประมาณ 2563
[08-09-2021] รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม ที่ได้รับจัดสรร และแผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
[08-09-2021] รายงานการใช้จ่ายงบประมาณของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564
[08-09-2021] รายงานการใช้จ่ายงบประมาณของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564
[08-09-2021] รายงานการใช้จ่ายงบประมาณของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564
[15-06-2021] รายงานการใช้จ่ายงบประมาณของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564
[11-05-2021] รายงานการใช้จ่ายงบประมาณของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 30 เมษายน 2564
[20-04-2021] รายงานการใช้จ่ายงบประมาณของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564
[11-03-2021] รายงานการใช้จ่ายงบประมาณของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2564 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564
[15-02-2021] รายงานการใช้จ่ายงบประมาณของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2564 ณ วันที่ 31 มกราคม 2564
[11-01-2021] รายงานการใช้จ่ายงบประมาณของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2564 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
[04-01-2021] หลักเกณฑ์อัตราค่าใช้จ่าย และแนวทาง การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี ฉบับเดือนธันวาคม 2563
[04-01-2021] หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี ที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค ฉบับเดือนธันวาคม 2563
[04-01-2021] บัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง ฉบับเดือนธันวาคม 2563
[04-01-2021] บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนธันวาคม 2563
[16-12-2020] รายงานการใช้จ่ายงบประมาณของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2564 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563
[11-11-2020] กองนโยบายและแผน จัดพิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
[11-11-2020] รายงานการใช้จ่ายงบประมาณของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2564 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563
[03-11-2020] ประกาศการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
[03-11-2020] รายงานการใช้จ่ายงบประมาณของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 30 กันยายน 2563