Statistics Statistics
74202
Online User Online1
Today Today10
Yesterday Yesterday80
ThisMonth This Month1,759
LastMonth Last Month1,917
ThisYear This Year9,932
LastYear Last Year26,670

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
[23-05-2019] แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 -2566 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2562)
[13-05-2019] รายงานการใช้จ่ายงบประมาณของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2562 ณ วันที่ 30 เมษายน 2562
[07-05-2019] รายงานการใช้จ่ายงบประมาณของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2562 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562
[19-04-2019] ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ทุนการศึกษา
[10-04-2019] คู่มือตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 -2563
[26-03-2019] รายงานการใช้จ่ายงบประมาณของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2562 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562
[13-02-2019] รายงานการใช้จ่ายงบประมาณของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2562 ณ วันที่ 31 มกราคม 2562
[29-01-2019] แบบฟอร์มแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
[17-01-2019] รายงานการใช้จ่ายงบประมาณของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2562 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
[18-12-2018] บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนธันวาคม 2561
[12-12-2018] รายงานการใช้จ่ายงบประมาณของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2562 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561
[03-12-2018] ตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (หน่วยงาน)
[03-12-2018] ตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รองอธิการบดี)
[27-11-2018] แบบฟอร์มรายงานตัวชี้วัด-2562
[08-11-2018] รายงานการใช้จ่ายงบประมาณของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2562 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561
[02-11-2018] รายงานวิจัยสถาบัน เรื่อง ความสุขในการทำงานของบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2561
[26-10-2018] ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา ณ มหาวิทยาลัย Yunnan Normal สาธารณรัฐประชาชนจีน
[12-10-2018] ประกาศการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
[12-10-2018] รหัสงบประมาณและรหัสกิจกรรมหลักสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2562
[09-10-2018] แบบฟอร์มรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ พร้อมทั้งปัญหา / อุปสรรค ประจำปี 2561