Statistics Statistics
111821
Online User Online1
Today Today45
Yesterday Yesterday114
ThisMonth This Month289
LastMonth Last Month3,143
ThisYear This Year20,357
LastYear Last Year27,194

ดาวโหลดแฟ้มข้อมูล
 
[10-04-2019] คู่มือตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 -2563
[26-03-2019] รายงานการใช้จ่ายงบประมาณของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2562 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562
[02-11-2018] รายงานวิจัยสถาบัน เรื่อง ความสุขในการทำงานของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจำปีงบประมาณ 2561
[24-10-2018] ข้อมูลเศรษฐกิจจังหวดนครปฐม
[12-10-2018] รหัสงบประมาณและรหัสกิจกรรมหลัก-62
[09-10-2018] แบบฟอร์มรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ พร้อมทั้งปัญหา / อุปสรรค ประจำปี 2561
[03-10-2018] รหัสกิจกรรมที่ได้รับอนุมัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
[28-09-2018] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษา
[18-09-2018] แบบฟอร์มรายงานผลตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์
[12-09-2018] รายละเอียดคำขอโครงการที่ได้รับอนุมัติประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (สำนัก)
[12-09-2018] รายละเอียดคำขอโครงการที่ได้รับอนุมัติประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (คณะ)
[06-08-2018] รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ 8 สิงหาคม 2561
[02-08-2018] กำหนดการชี้แจงงบประมาณ และ แบบฟอร์มขอเสนองบประมาณ ปี 2562
[05-07-2018] การเชื่อมโยงประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยกับโครงการและตัวชี้วัดระดับหน่วยงาน (กิจกรรมหลัก)
[05-07-2018] คู่มือการจัดทำคำของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
[02-07-2018] แบบฟอร์มคำของงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2562
[02-07-2018] ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ณ ไตรมาส 3 ประจำปีงบประมาณ 2561 แยกตามกิจกรรม
[02-07-2018] สไลด์ประชุมติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ วันที่ 2 ก.ค. 61
[29-06-2018] ผลการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2561
[20-06-2018] กรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจำปีงบประมาณ 2562
[20-06-2018] เอกสารประกอบการนำเสนอ เรื่อง แนวทางการจัด
[20-06-2018] ความสอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติกับประเด็นการ
[20-06-2018] ร่างยุทธศาสตร์ ชาติ 61
[20-06-2018] ภาพรวมแผนการปฏิรูปประเทศ
[20-06-2018] พ.ร.บ.แผนและขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูปประเ
[20-06-2018] พ.ร.บ. การปฏิรูปประเทศด้านสื่อสารมวลชน เทคโ
[20-06-2018] พ.ร.บ. การปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข
[20-06-2018] พ.ร.บ. การปฏิรูปประเทศด้านสังคม
[20-06-2018] พ.ร.บ. การปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน
[20-06-2018] พ.ร.บ. การปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติ
[20-06-2018] พ.ร.บ. การปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปรา
[20-06-2018] พ.ร.บ. การปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแ
[20-06-2018] พ.ร.บ. การปฏิรูปประเทศด้านการเมือง
[20-06-2018] พ.ร.บ. การปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรร
[20-06-2018] พ.ร.บ. การปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย
[20-06-2018] พ.ร.บ. การปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ
[20-06-2018] พ.ร.บ. การจัดทํายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560
[20-06-2018] ร่างยุทธศาสตร์ชาติ (มิถุนายน 61)
[18-06-2018] ผลปฏิบัติการตามแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบ 6 เดือน)
[18-06-2018] แนวปฏิบัติในการเบิกทุน
[18-06-2018] กรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจำปีงบประมาณ 2562