Statistics Statistics
93190
Online User Online1
Today Today72
Yesterday Yesterday72
ThisMonth This Month1,726
LastMonth Last Month3,298
ThisYear This Year1,726
LastYear Last Year27,194

       

   

   

        1.ศึกษา วิเคราะห์และพัฒนายุทธศาสตร์ เป้าหมายและแผนพัฒนาการศึกษาของมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับนโยบายของรถและแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติ

       2.ศึกษา วิเคราะห์และพัฒนาแผนงานโครงการ การวางแผนทรัพยากรของมหาวิทยาลัย และดำเนินการเกี่ยวกับการจัดตั้งงบประมาณ การอนุมัติจัดตั้ง ยุบรวม และเลือกคณะ ภาควิชา หรือแบ่งส่วนราชการที่เรียนชื่ออย่างอื่นของมหาวิทยาลัย

      3.พัฒนาระบบฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับฐานข้อมูลอุดมศึกษาให้เป็นปัจุบัน เพื่อใช้ในการวางแผน และการบริหารจัดการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ

      4.ประสานและดำเนินการจัดวางระบบวิจัยสถาบัน และดำเนินการวิจัยสถาบัน

      5.ติดตามประเมิณผลแผนงานโครงการต่างๆของมหาวิทยาลัย และจัดทำรายงานการประเมิณผล

      6.จัดทำแผนงานและโครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษา หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

      7.ดำเนินการเกี่ยวกับทุนการศึกษาต่อ การฝึกอบรม ดูงานในต่างประเทศ และงานวิเทศสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย

      8.ให้คำปรึกษา แนะนำ ตอบชี้แจงและแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับงานในหน้าที่

      9.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย