Statistics Statistics
126357
Online User Online1
Today Today383
Yesterday Yesterday63
ThisMonth This Month2,578
LastMonth Last Month1,892
ThisYear This Year2,578
LastYear Last Year32,315

       

   

   

         1. ศึกษา วิเคราะห์และพัฒนายุทธศาสตร์ เป้าหมาย ของมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายของรัฐบาล และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติ จัดทำแผนปฏิบัติการ 4 ปี และแผนปฏิบัติการประจำปีตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย จัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ คู่มือรายละเอียดตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย

          2. ศึกษา วิเคราะห์และพัฒนาแผนงาน โครงการของมหาวิทยาลัย และดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำคำของบประมาณ ติดตาม เร่งรัด การใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติราชการ ติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย และจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงินของมหาวิทยาลัย

          3. พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านสารสนเทศ รายงานประจำปีของมหาวิทยาลัยให้เป็นปัจจุบัน เพื่อใช้ในการวางแผน และการบริหารจัดการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ

          4. ประสานและดำเนินการจัดวางระบบวิจัยสถาบัน และดำเนินการวิจัยสถาบัน

          5. ติดตามประเมินผลแผนงาน โครงการต่างๆ ของมหาวิทยาลัย และจัดทำรายงานการประเมินผล

          6. จัดทำแผนและโครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

          7. ดำเนินการเกี่ยวกับการจ้างบุคลากรชาวต่างประเทศ ทุนการศึกษาต่อ การฝึกอบรม การดูงานในต่างประเทศ และงานวิเทศสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย

          8. ให้คำปรึกษา แนะนำ ตอบชี้แจงและแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับงานในหน้าที่

          9. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย