วิกานต์ดา  โหม่งมาตย์
     เจ้าหน้าที่ประจำ NLRC

 

ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
19076
Online User Online2
Today Today81
Yesterday Yesterday35
ThisMonth This Month1,469
LastMonth Last Month917
ThisYear This Year5,006
LastYear Last Year9,870

                                                             นางสาววิกานต์ดา  โหม่งมาตย์
                                                             Miss Wikanda  Mongmat

                                                             ตำแหน่ง  นักวิชาการศึกษา                     
                                                                  คุณวุฒิ :
                                                                       - กำลังศึกษา ศศ.ม. (จิตวิทยาชุมชน)   มหาวิทยาลัยศิลปากร  
                                                                       - วท.บ.(สาธารณสุขชุมชน)  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

                                                            หมายเลขติดต่อ : 034 - 109300
                                                            เบอร์โทรภายใน : 3565
                                                            E-mail : wikanda.mongmat@gmail.com

    

                                                                                                    

                                                                              นางสาวโศรยา  นุ่มสร้อย

                                                                                             Miss Soraya  Numsoy
                                                                                ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป                   
                                                                                              คุณวุฒิ :
                                                                                            -  วศ.ม. (การจัดการงานวิศวกรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร

                                                                                            - ทล.บ. (ธุรกิจวิศวกรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร

                                                                               หมายเลขติดต่อ : 034 - 109300
                                                                               เบอร์โทรภายใน : 3565
                                                                               E-mail : tongoo22@hotmail.com