ห้องปฏิบัติการทางการพยาบาล

(์Nursing Learning Resource Center)

ตั้งอยู่ที่ ชั้น 4 อาคารคณะพยาบาลศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

85 หมู่ 3 ถนนมาลัยแมน ตำบลนครปฐม

อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000

โทร 034-109300 ต่อ 3565 Fax.034-109318 อีเมลล์ nursing.npru@gmail.com