วิกานต์ดา  โหม่งมาตย์
     เจ้าหน้าที่ประจำ NLRC

 

ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
10043
Online User Online1
Today Today25
Yesterday Yesterday16
ThisMonth This Month676
LastMonth Last Month869
ThisYear This Year5,843
LastYear Last Year4,200

 
ที่ปรึกษา

      


อาจารย์พรทิพย์ จอกกระจาย       

ประธานกรรมการ

                                                                                   

                                                                         

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมสุภาว์ จันทนะโสถติ์                              อาจารย์ศิริพร ฉายาทับ
       กรรมการ                                                                               กรรมการ

 

                        

              อาจารย์ทัศนีย์ ตริฉายลักษณ์
                กรรมการและเลขานุการ

 

                               

            นางสาววิกานต์ดา โหม่งมาตย์

              เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการทางการพยาบาล