ที่ปรึกษา


อาจารย์พรทิพย์ จอกกระจาย
ประธานกรรมการ

                                      

                                                                         

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมสุภาว์ จันทนะโสถติ์                   อาจารย์ศิริพร ฉายาทับ

         กรรมการ                                                                            กรรมการ

 

                        

              อาจารย์ทัศนีย์ ตริฉายลักษณ์
                กรรมการและเลขานุการ

 

                               

            นางสาววิกานต์ดา โหม่งมาตย์

              เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการทางการพยาบาล