วิกานต์ดา  โหม่งมาตย์
     เจ้าหน้าที่ประจำ NLRC

 

ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
11579
Online User Online1
Today Today6
Yesterday Yesterday39
ThisMonth This Month507
LastMonth Last Month822
ThisYear This Year7,379
LastYear Last Year4,200

 
ที่ปรึกษา

      


อาจารย์พรทิพย์ จอกกระจาย       

ประธานกรรมการ

                                                                                   

                                                                         

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมสุภาว์ จันทนะโสถติ์                              อาจารย์ศิริพร ฉายาทับ
       กรรมการ                                                                               กรรมการ

 

                        

              อาจารย์ทัศนีย์ ตริฉายลักษณ์
                กรรมการและเลขานุการ

 

                               

            นางสาววิกานต์ดา โหม่งมาตย์

              เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการทางการพยาบาล