วิกานต์ดา  โหม่งมาตย์
     เจ้าหน้าที่ประจำ NLRC

 

ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
19064
Online User Online1
Today Today69
Yesterday Yesterday35
ThisMonth This Month1,457
LastMonth Last Month917
ThisYear This Year4,994
LastYear Last Year9,870

 
ที่ปรึกษา

      


อาจารย์พรทิพย์ จอกกระจาย       

ประธานกรรมการ

                                                                                   

                                                                         

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมสุภาว์ จันทนะโสถติ์                              อาจารย์ศิริพร ฉายาทับ
       กรรมการ                                                                               กรรมการ

 

                        

              อาจารย์ทัศนีย์ ตริฉายลักษณ์
                กรรมการและเลขานุการ

 

                               

            นางสาววิกานต์ดา โหม่งมาตย์

              เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการทางการพยาบาล