คณะกรรมการห้องปฏิบัติการพยาบาล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หทัยชนก  บัวเจริญ
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์

 
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมสุภาว์  จันทนะโสถติ์
กรรมการ
อาจารยศิริพร  ฉายาทับ
กรรมการ
 

อาจารย์ทัศนีย์  ตริศายลักษณ์
กรรมการและเลขานุการ

 

นางสาววิกานต์ดา  โหม่งมาตย์
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการทางการพยาบาล