นางสาววิกานต์ดา  โหม่งมาตย์
                                                             Miss Wikanda  Mongmat

                                                             ตำแหน่ง  นักวิชาการศึกษา                     
                                                                  คุณวุฒิ :
                                                                       - กำลังศึกษา ศศ.ม. (จิตวิทยาชุมชน)   มหาวิทยาลัยศิลปากร  
                                                                       - วท.บ.(สาธารณสุขชุมชน)  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

                                                            หมายเลขติดต่อ : 034 - 109300
                                                            เบอร์โทรภายใน : 3565
                                                            E-mail : wikanda290833@gmail.com

    

                                                                                                    

                                                                              นางสาวโศรยา  นุ่มสร้อย

                                                                                             Miss Soraya  Numsoy
                                                                                ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป                   
                                                                                              คุณวุฒิ :
                                                                                            -  วศ.ม. (การจัดการงานวิศวกรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร

                                                                                            - ทล.บ. (ธุรกิจวิศวกรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร

                                                                               หมายเลขติดต่อ : 034 - 109300
                                                                               เบอร์โทรภายใน : 3565
                                                                               E-mail : tongoo22@hotmail.com