Slider images
Slider images
Slider images

                     

                           งานประชุมและพิธีการ เป็นหน่วยงานบริหาร ดำเนินการจัดประชุม อำนวยความสะดวก กำกับติดตาม ประสานงาน และเยี่ยมโยงข้อมูลจากการประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึง                        รายงานผลการดำเนินงานตามบทบาทหน้าที่เป็นลายลักษณ์อักษรต่อผู้บริหารของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง

 

 

ยินดีต้อนรับสู่งานประชุมและพิธีการ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม