ดาวโหลดแฟ้มข้อมูล - มติคณะอนุกรรมการด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย
 
[22-03-2019] ขอให้ตีความระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมว่าด้วยการให้ทุนสนับสนุนการทำผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2561
[22-03-2019] ตอบข้อหารือการปฏิบัติหน้าที่ของรองประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยและรองประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ เมื่อประธานกรรมการลาออกจากตำแหน่ง
[08-02-2019] รายงานผลการประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2562
[04-01-2019] รายงานผลการประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 22/2561
[04-01-2019] รายงานผลการประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 21/2561
[04-01-2019] รายงานผลการประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 20/2561
[04-01-2019] รายงานผลการประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่่ 19/2561
[04-01-2019] รายงานผลการประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 18/2561
[04-01-2019] รายงานผลการประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 17/2561
[04-01-2019] รายงานผลการประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 16/2561
[04-01-2019] รายงานผลการประชุมคณะอนุกรรการด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 15/2561
[04-01-2019] รายงานผลการประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 14-2561
[04-01-2019] รายงานผลการประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 13/2561
[04-01-2019] รายงานผลการประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2561
[04-01-2019] รายงานผลการประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2561
[04-01-2019] รายงานผลการประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2561
[04-01-2019] รายงานผลการประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2561
[04-01-2019] รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2561
[04-01-2019] รายงานผลการประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2561
[03-01-2019] รายงานผลการประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2561
[03-01-2019] รายงานผลการประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2561
[03-01-2019] รายงานผลการประชุมคณะอนุกรรการด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2561
[03-01-2019] รายงานผลการประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2561
[03-01-2019] รายงานผลการประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3-2561
[03-01-2019] รายงานผลการประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2-2561