Statistics Statistics
113850
Online User Online1
Today Today13
Yesterday Yesterday77
ThisMonth This Month1,599
LastMonth Last Month3,578
ThisYear This Year29,916
LastYear Last Year37,919

 

ดาวโหลดแฟ้มข้อมูล - เอกสารประกอบการประชุม / อบรม
 
[03-07-2020] ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง เกณฑ์ความสามารถภาษาอังกฤษสำหรับการคัดเลือกอาจารย์
[18-06-2020] ประกาศ เรื่อง กำหนดการและรูปแบบการจัดการสอน สำหรับภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (ฉบับที่ 1)
[18-06-2020] ประกาศ เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล และการจัดกิจกรรมของนักศึกษา สำหรับภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
[08-05-2020] ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการจ่ายเงินประกันภัยโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)ให้แก่บุคลากร พ.ศ. 2563
[08-05-2020] ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการจ่ายเงินประกันภัยโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) พ.ศ. 2563
[07-05-2020] ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ว่าด้วยคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
[05-05-2020] ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง การจัดการประชุมผ่านสื่อเล็กทรอนิกส์
[15-04-2020] ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง แนวปฏิบัติในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
[15-04-2020] ประกาศมหาวิทยาลัยราชภักนครปฐม เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้บัตรคีย์การ์ดเข้าออกอาคารชุดของมหาวิทยาลัย และการจัดเก็บค่าบัตราคีย์การ์ พ.ศ. 2563าคารชุดของมหาวิทยาลัย และการจัดเก็บ
[10-04-2020] ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง แนวปฏิบัติในการลาของบุคลากร พ.ศ. 2563
[10-04-2020] ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง กำหนดมาตรฐานการลงเวลาปฏิบัติราชการบุคลากรสายสนับสนุน พ.ศ. 2563
[10-04-2020] ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินช่วยพิเศษกรณีพนักงานมหาวิทยาลัยหรือบุคลากรถึงแก่ความตาย พ.ศ. 2563
[30-03-2020] ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
[30-03-2020] ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่องการจัดเก็บค่าธรรมเนียมอื่นเพิ่มเติมตามหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2563
[30-03-2020] ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ว่าด้วยการจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
[30-03-2020] ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ว่าด้วยการยกเลิกระเบียบมาหวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมว่าด้วยกองทุนคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2563
[30-03-2020] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิต่อสัญญาจ้างประจำปี 2563 (เพิ่มเติม)
[26-03-2020] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิต่อสัญญาจ้างประจำปี 2563
[14-11-2019] เอกสารประกอบการประชุม / อบรม
[14-11-2019] เอกสารประกอบการประชุม / อบรม
[14-11-2019] เอกสารประกอบการประชุม / อบรม
[18-03-2019] กรณีศึกษา
[18-03-2019] ข้อบกพร่องและกรณีทุจริตทางงานคลัง
[18-03-2019] กฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 2
[18-03-2019] กฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 1
[18-03-2019] กฎหมายปกครองเบื้องต้นสำหรับผู้บริหารมหาวิทยาลัย โดย นายธวัชไชย สนธิวนิช ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองกลาง
[04-10-2018] เอกสารประกอบการประชุมแผนปฏิบัติการการจัดซื้อครุภัณฑ์จากงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2562
[12-07-2018] หลักกฎหมายเกี่ยวกับการบริหาร โดย อัยการชนภัทร วินยวัฒน์ อัยการผู้เชี่ยวชาญ สำนักงานที่ปรึกษากฎหมาย สำนักงานอัยการสูงสุด
[12-07-2018] เอกสารประกอบโครงการที่ปรึกษากฎหมายพบผู้บริหาร โดย งานกฎหมายและนิติการ
[12-07-2018] เอกสารประกอบโครงการที่ปรึกษากฎหมายพบผู้บริหาร (หนังสือคู่มือ) โดย งานกฎหมายและนิติการ
[12-07-2018] แนวทางในการบริหารงานสำหรับผู้บริหารมหาวิทยาลัย โดย นายอติโชค ผลดี รองเลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง รักษาการในตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง
[12-07-2018] มาตรการป้องกันและแนวทางการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน โดย นายอติโชค ผลดี รองเลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง รักษาการในตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง