ดาวโหลดแฟ้มข้อมูล - เอกสารประกอบการประชุม / อบรม
 
[18-03-2019] กรณีศึกษา
[18-03-2019] ข้อบกพร่องและกรณีทุจริตทางงานคลัง
[18-03-2019] กฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 2
[18-03-2019] กฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 1
[18-03-2019] กฎหมายปกครองเบื้องต้นสำหรับผู้บริหารมหาวิทยาลัย โดย นายธวัชไชย สนธิวนิช ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองกลาง
[04-10-2018] เอกสารประกอบการประชุมแผนปฏิบัติการการจัดซื้อครุภัณฑ์จากงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2562
[12-07-2018] หลักกฎหมายเกี่ยวกับการบริหาร โดย อัยการชนภัทร วินยวัฒน์ อัยการผู้เชี่ยวชาญ สำนักงานที่ปรึกษากฎหมาย สำนักงานอัยการสูงสุด
[12-07-2018] เอกสารประกอบโครงการที่ปรึกษากฎหมายพบผู้บริหาร โดย งานกฎหมายและนิติการ
[12-07-2018] เอกสารประกอบโครงการที่ปรึกษากฎหมายพบผู้บริหาร (หนังสือคู่มือ) โดย งานกฎหมายและนิติการ
[12-07-2018] แนวทางในการบริหารงานสำหรับผู้บริหารมหาวิทยาลัย โดย นายอติโชค ผลดี รองเลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง รักษาการในตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง
[12-07-2018] มาตรการป้องกันและแนวทางการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน โดย นายอติโชค ผลดี รองเลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง รักษาการในตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง