Statistics Statistics
111689
Online User Online1
Today Today38
Yesterday Yesterday62
ThisMonth This Month3,016
LastMonth Last Month2,796
ThisYear This Year27,755
LastYear Last Year37,919

 

ดาวโหลดแฟ้มข้อมูล - หนังสือเวียน
 
[01-07-2020] หนังสือตอบข้อหารือกรณีการแต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดีจากพนักงานมาหวิทยาลัย
[26-04-2019] หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.3/ว 187 ลงวันที่ 19 เมษายน 2562 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ้างลูกจ้างโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2562
[06-07-2018] หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 259 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2561 เรื่องซ้อมความเข้าใจนิยามความหมาย "งานก่อสร้าง" ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
[06-07-2018] หนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร 0731.1/ว 104 ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2561 เรื่องซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับวันเปิดซองที่ใช้ในการคำนวณเงินเพิ่มหรือลดค่างานตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)
[05-07-2018] หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 289 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2561 เรื่องแนวทางปฏิบัติในการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้า
[05-06-2018] หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่ ศธ 0509(3)/ว 1502 ลงวันที่ 27 กันยายน 2560 เรื่องคำสั่งมอบอำนาจให้อธิการบดีสถาบันอุดมศึกษาของรัฐปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
[04-06-2018] หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0592(2)2.20ว 810 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 เรื่องการปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการดำเนินคดีอาญา คดีแพ่ง และคดีปกครอง
[25-05-2018] หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่ ศธ 0592(1)2.22/ว700 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2561 เรื่องการเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา