Statistics Statistics
111699
Online User Online1
Today Today48
Yesterday Yesterday62
ThisMonth This Month3,026
LastMonth Last Month2,796
ThisYear This Year27,765
LastYear Last Year37,919

 

ดาวโหลดแฟ้มข้อมูล
 
[20-09-2021] รายชื่อผู้มีสิทธิขยายสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) ระยะที่ 3
[01-04-2021] ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยประจำปี 2564
[01-04-2021] ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิขยายสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) ระยะที่ 3
[24-09-2020] ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนของบุคลากร พ.ศ. 2563
[24-09-2020] ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเพิ่มค่าจ้างประจำปีลูกจ้างมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2563
[23-09-2020] ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ว่าด้วยการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2554
[26-08-2020] ขอให้ตีความข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2561
[26-08-2020] ขอให้พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการแต่งตั้งสภาวิชาการ
[09-07-2020] ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่องมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พ.ศ. 2563
[03-07-2020] ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง เกณฑ์ความสามารถภาษาอังกฤษสำหรับการคัดเลือกอาจารย์
[01-07-2020] หนังสือตอบข้อหารือกรณีการแต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดีจากพนักงานมาหวิทยาลัย
[18-06-2020] ประกาศ เรื่อง กำหนดการและรูปแบบการจัดการสอน สำหรับภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (ฉบับที่ 1)
[18-06-2020] ประกาศ เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล และการจัดกิจกรรมของนักศึกษา สำหรับภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
[08-05-2020] ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการจ่ายเงินประกันภัยโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)ให้แก่บุคลากร พ.ศ. 2563
[08-05-2020] ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการจ่ายเงินประกันภัยโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) พ.ศ. 2563
[07-05-2020] ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ว่าด้วยคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
[05-05-2020] ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง การจัดการประชุมผ่านสื่อเล็กทรอนิกส์
[15-04-2020] ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง แนวปฏิบัติในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
[15-04-2020] ประกาศมหาวิทยาลัยราชภักนครปฐม เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้บัตรคีย์การ์ดเข้าออกอาคารชุดของมหาวิทยาลัย และการจัดเก็บค่าบัตราคีย์การ์ พ.ศ. 2563าคารชุดของมหาวิทยาลัย และการจัดเก็บ
[10-04-2020] ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง แนวปฏิบัติในการลาของบุคลากร พ.ศ. 2563
[10-04-2020] ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง กำหนดมาตรฐานการลงเวลาปฏิบัติราชการบุคลากรสายสนับสนุน พ.ศ. 2563
[10-04-2020] ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินช่วยพิเศษกรณีพนักงานมหาวิทยาลัยหรือบุคลากรถึงแก่ความตาย พ.ศ. 2563
[30-03-2020] ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
[30-03-2020] ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่องการจัดเก็บค่าธรรมเนียมอื่นเพิ่มเติมตามหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2563
[30-03-2020] ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ว่าด้วยการจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
[30-03-2020] ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ว่าด้วยการยกเลิกระเบียบมาหวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมว่าด้วยกองทุนคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2563
[30-03-2020] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิต่อสัญญาจ้างประจำปี 2563 (เพิ่มเติม)
[26-03-2020] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิต่อสัญญาจ้างประจำปี 2563
[14-11-2019] เอกสารประกอบการประชุม / อบรม
[14-11-2019] เอกสารประกอบการประชุม / อบรม
[14-11-2019] เอกสารประกอบการประชุม / อบรม
[15-10-2019] ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินเบี้ยประกันสุขภาพแบบกลุ่ม พ.ศ. 2562
[15-10-2019] ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขอัตราค่าตรวจสุขภาพประจำปี พ.ศ. 2562
[15-10-2019] ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินบำเหน็จพนักงานมหาวิทยาลัยและบุคลากร พ.ศ. 2562
[15-10-2019] ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้พนักงานมหาวิทยาลัยและบุคลากร พ.ศ. 2562
[15-10-2019] ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินค่าเล่าเรียนบุตร พ.ศ. 2562
[27-08-2019] ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง กำหนดค่าธรรมเนียมการสมัครสอบเพื่อรับบุคคลเข้าเป็นพนักงานราชการ พ.ศ. 2562
[26-08-2019] ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการได้มาซึ่งบุคคลเพื่อเสนอชื่อเป็นผู้แทนข้าราชการพลเรือน ในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พ.ศ. ๒๕๖๑
[23-07-2019] ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมว่าด้วยการรับจ่ายเงินหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
[23-07-2019] ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมว่าด้วยหอพักนักศึกษาพยาบาล พ.ศ. 2562
[22-07-2019] ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง การเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
[22-07-2019] ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง อัตราเบี้ยประชุมกรรมการและค่าใช้จ่ายอื่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
[22-07-2019] ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล พ.ศ. 2562
[05-07-2019] ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรการดูแลผู้สูงอายุ พ.ศ. 2562
[04-07-2019] ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมว่าด้วยสภาคณาจารย์และข้าราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
[27-06-2019] ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง มาตรการเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
[27-06-2019] ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบนและผลประโยชน์อันมิควรได้โดยชอบ
[30-05-2019] ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมว่าด้วยการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2562
[30-05-2019] ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ สำนัก และสถาบัน พ.ศ. 2562
[30-05-2019] ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมว่าด้วยหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินค่าตอบแทนวิทยากร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
[24-05-2019] ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมว่าด้วยการจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล พ.ศ. 2560
[24-05-2019] ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมว่าด้วยการรับจ่ายเงินหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล พ.ศ. 2560
[22-05-2019] ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรีและค่าธรรมเนียมอื่นสำหรับนักศึกษาจีน หลักสูตรภาษาไทยเพื่ออาชีพ พ.ศ. 2562
[26-04-2019] หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.3/ว 187 ลงวันที่ 19 เมษายน 2562 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ้างลูกจ้างโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2562
[22-03-2019] ขอให้ตีความระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมว่าด้วยการให้ทุนสนับสนุนการทำผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2561
[22-03-2019] ตอบข้อหารือการปฏิบัติหน้าที่ของรองประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยและรองประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ เมื่อประธานกรรมการลาออกจากตำแหน่ง
[18-03-2019] กรณีศึกษา
[18-03-2019] ข้อบกพร่องและกรณีทุจริตทางงานคลัง
[18-03-2019] กฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 2
[18-03-2019] กฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 1
[18-03-2019] กฎหมายปกครองเบื้องต้นสำหรับผู้บริหารมหาวิทยาลัย โดย นายธวัชไชย สนธิวนิช ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองกลาง
[18-03-2019] ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. 2562
[18-03-2019] ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมว่าด้วยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562
[08-03-2019] ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง กำหนดค่าธรรมเนียมการสมัครสอบเพื่อรับบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้างมหาวิทยาลัย และลูกจ้างชั่วคราว พ.ศ. 2562
[08-03-2019] ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจ้างอาจารย์สัญญาจ้าง พ.ศ. 2562
[08-03-2019] ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจ้างเจ้าหน้าที่สัญญาจ้าง พ.ศ. 2562
[05-03-2019] ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการนำส่งเอกสารการเบิกจ่ายเงิน พ.ศ. 2562
[04-03-2019] (ยกเลิก) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมว่าด้วยการซื้อและการจ้างจากเงินรายได้ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
[04-03-2019] (ยกเลิก) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมว่าด้วยการซื้อและการจ้างจากเงินรายได้ พ.ศ. 2553
[04-03-2019] (ยกเลิก) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมว่าด้วยหลักเกณฑ์การเช่ารถยนต์โดยสารใช้ในราชการด้วยเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2549
[04-03-2019] ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการขอรับการประเมินของผู้ปฏิบัติงานตำแหน่งนิติกร พ.ศ. 2562
[08-02-2019] รายงานผลการประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2562
[06-02-2019] ประกาศคณะกรรมการบริหารที่พักอาศัยของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข ในการจัดบุคลากรเข้าพักอาศัยในอาคารชุดของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
[06-02-2019] ประกาศคณะกรรมการบริหารที่พักอาศัยของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข ในการจัดบุคลากรเข้าพักอาศัยในบ้านพักคนงานของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
[06-02-2019] ประกาศคณะกรรมการบริหารที่พักอาศัยของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข ในการจัดบุคลากรเข้าพักอาศัยในบ้านพักของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
[28-01-2019] ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย เรื่อง การกำหนดบัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
[23-01-2019] ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมว่าด้วยการแต่งตั้งที่ปรึกษาอธิการบดี พ.ศ. 2561
[23-01-2019] ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง รายละเอียด หลักเเกณฑ์ และอัตราค่าตอบแทนการสอนนักศึกษาภาคปกติของคณาจารย์ประจำจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2554
[23-01-2019] ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมว่าด้วยการจ่ายค่าตอบแทนการสอนนักศึกษาภาคปกติของคณาจารย์ประจำจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2554
[23-01-2019] ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
[23-01-2019] ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง การเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรีของนักศึกษาภาคปกติ และนักศึกษา กศ.พป. (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2561
[21-01-2019] ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมว่าด้วยเครื่องแบบพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2562
[21-01-2019] ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย เรื่อง การกำหนดบัญชีเงินเดือนขั้นตํ่าขั้นสูงของพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
[21-01-2019] ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมว่าด้วยการให้ทุนสนับสนุนการศึกษาเพื่อเพิ่มคุณวุฒิทางการศึกษาและการฝึกอบรมแก่บุคลากรมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 4 ) พ.ศ. 2562
[11-01-2019] ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง ชมรมบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พ.ศ. 2558
[04-01-2019] รายงานผลการประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 22/2561
[04-01-2019] รายงานผลการประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 21/2561
[04-01-2019] รายงานผลการประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 20/2561
[04-01-2019] รายงานผลการประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่่ 19/2561
[04-01-2019] รายงานผลการประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 18/2561
[04-01-2019] รายงานผลการประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 17/2561
[04-01-2019] รายงานผลการประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 16/2561
[04-01-2019] รายงานผลการประชุมคณะอนุกรรการด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 15/2561
[04-01-2019] รายงานผลการประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 14-2561
[04-01-2019] รายงานผลการประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 13/2561
[04-01-2019] รายงานผลการประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2561
[04-01-2019] รายงานผลการประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2561
[04-01-2019] รายงานผลการประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2561
[04-01-2019] รายงานผลการประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2561
[04-01-2019] รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2561
[04-01-2019] รายงานผลการประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2561
[03-01-2019] รายงานผลการประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2561
[03-01-2019] รายงานผลการประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2561
[03-01-2019] รายงานผลการประชุมคณะอนุกรรการด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2561
[03-01-2019] รายงานผลการประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2561
[03-01-2019] รายงานผลการประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3-2561
[03-01-2019] รายงานผลการประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2-2561
[17-12-2018] ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นในที่พักอาศัยของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2561
[17-12-2018] ประกาศคณะกรรมการบริหารที่พักอาศัยของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข ในการจัดบุคลากรเข้าพักอาศัยในอาคารชุดของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2561
[17-12-2018] ประกาศคณะกรรมการบริหารที่พักอาศัยของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข ในการจัดบุคลากรเข้าพักอาศัยในบ้านพักคนงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2561
[17-12-2018] ประกาศคณะกรรมการบริหารที่พักอาศัยของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข ในการจัดบุคลากรเข้าพักอาศัยในบ้านพักของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2561
[17-12-2018] ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมว่าด้วยศูนย์รับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561
[17-12-2018] ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
[17-12-2018] ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2561
[26-11-2018] ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง การให้ทุนสนับสนุนการจัดทำบทเรียนออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
[26-11-2018] ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมว่าด้วยค่าตอบแทนอาจารย์กลุ่มวิศวกรรม พ.ศ. 2561
[26-11-2018] ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมว่าด้วยการรับจ่ายเงินการจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรการดูแลผู้สูงอายุ พ.ศ. 2561
[26-11-2018] ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมว่าด้วยการจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรการดูแลผู้สูงอายุ พ.ศ. 2561
[26-10-2018] ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง แนวปฏิบัติในการลาของบุคลากร พ.ศ. 2560
[26-10-2018] ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง การส่งเสริมการแต่งกายของบุคลากร พ.ศ. 2558
[24-10-2018] ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมว่าด้วยเงินทุนสนับสนุนการจัดทำผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2561
[24-10-2018] ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมว่าด้วยกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัยและบุคลากร พ.ศ. 2561
[24-10-2018] ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง การกำหนดชื่อสาขาวิชาสำหรับการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ และการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยขอกำหนดไปแล้ว พ.ศ. 2561
[24-10-2018] ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561
[19-10-2018] ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง ค่าตอบแทนการสอนของอาจารย์ในการจัดการศึกษาสำหรับนักศึกษานานาชาติ พ.ศ. 2561
[09-10-2018] ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมหอพักอาคารศูนย์ความร่วมมืออาเซียน พ.ศ. 2561
[05-10-2018] ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ เรื่อง ชุดฝึกปฏิบัติการพยาบาล หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2561
[05-10-2018] ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย เรื่อง การกำหนดบัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2561
[05-10-2018] ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่นสำหรับนักศึกษานานาชาติ พ.ศ. 2561
[05-10-2018] ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง การกำหนดฐานในการคำนวณและช่วงเงินเดือนสำหรับการเลื่อนเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2561
[04-10-2018] เอกสารประกอบการประชุมแผนปฏิบัติการการจัดซื้อครุภัณฑ์จากงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2562
[03-10-2018] ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง ค่าลงทะเบียนหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ พ.ศ. 2561
[01-10-2018] ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง คุณสมบัติของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านการประเมินความรู้และทักษะ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561
[13-09-2018] ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมว่าด้วยการจัดการศึกษาสำหรับนักศึกษานานาชาติ พ.ศ. 2561
[13-09-2018] ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมว่าด้วยหอพักอาคารศูนย์ความร่วมมืออาเซียน พ.ศ. 2561
[30-08-2018] ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมว่าด้วยที่พักอาศัยของบุคลากร พ.ศ. 2561
[30-08-2018] ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมว่าด้วยค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานในตำแหน่งนิติกร พ.ศ. 2561
[30-08-2018] ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมว่าด้วยการแต่งกายของนักศึกษา ภาคปกติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561
[30-08-2018] ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง การแบ่งส่วนราชการระดับงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พ.ศ. 2561
[30-08-2018] ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมว่าด้วยการบริหารงานและการดำเนินงานสถาบันภาษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561
[26-07-2018] ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง มาตรการตรวจสอบการปฏิบัติงานของบุคลากรให้เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน พ.ศ. 2561
[26-07-2018] ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง มาตรการดำเนินการบุคลากรผู็มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ พ.ศ. 2561
[25-07-2018] ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง อัตราค่าตอบแทนบุคลากรสายวิชาการสังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. 2561
[24-07-2018] ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการจ่ายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจากกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2561
[24-07-2018] ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2561
[24-07-2018] ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการใช้จ่ายเงินค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิตของนักศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ในการดำเนินงานพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร พ.ศ. 2561
[18-07-2018] ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมว่าด้วยลูกจ้างมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
[18-07-2018] ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
[18-07-2018] ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมว่าด้วยหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินค่าตอบแทนวิทยากร พ.ศ. 2561
[18-07-2018] ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง ค่าลงทะเบียนหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล พ.ศ. 2561
[12-07-2018] หลักกฎหมายเกี่ยวกับการบริหาร โดย อัยการชนภัทร วินยวัฒน์ อัยการผู้เชี่ยวชาญ สำนักงานที่ปรึกษากฎหมาย สำนักงานอัยการสูงสุด
[12-07-2018] เอกสารประกอบโครงการที่ปรึกษากฎหมายพบผู้บริหาร โดย งานกฎหมายและนิติการ
[12-07-2018] เอกสารประกอบโครงการที่ปรึกษากฎหมายพบผู้บริหาร (หนังสือคู่มือ) โดย งานกฎหมายและนิติการ
[12-07-2018] แนวทางในการบริหารงานสำหรับผู้บริหารมหาวิทยาลัย โดย นายอติโชค ผลดี รองเลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง รักษาการในตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง
[12-07-2018] มาตรการป้องกันและแนวทางการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน โดย นายอติโชค ผลดี รองเลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง รักษาการในตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง
[06-07-2018] หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 259 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2561 เรื่องซ้อมความเข้าใจนิยามความหมาย "งานก่อสร้าง" ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
[06-07-2018] หนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร 0731.1/ว 104 ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2561 เรื่องซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับวันเปิดซองที่ใช้ในการคำนวณเงินเพิ่มหรือลดค่างานตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)
[05-07-2018] ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่องเกณฑ์ทดสอบความรู้ด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พ.ศ. 2561
[05-07-2018] หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 289 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2561 เรื่องแนวทางปฏิบัติในการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้า
[28-06-2018] ประกาศเจตจำนงผู้บริหารมหาวิทยาลัย
[26-06-2018] ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมว่าด้วยการแต่งกายของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล พ.ศ. 2561
[12-06-2018] ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมเรื่อง แนวทางดำเนินงานจัดการข้อร้องเรียนและเรื่องกล่าวโทษ พ.ศ. 2560
[05-06-2018] หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่ ศธ 0509(3)/ว 1502 ลงวันที่ 27 กันยายน 2560 เรื่องคำสั่งมอบอำนาจให้อธิการบดีสถาบันอุดมศึกษาของรัฐปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
[04-06-2018] หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0592(2)2.20ว 810 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 เรื่องการปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการดำเนินคดีอาญา คดีแพ่ง และคดีปกครอง
[25-05-2018] หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่ ศธ 0592(1)2.22/ว700 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2561 เรื่องการเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา
[11-05-2018] แบบขออนุญาตผู้บังคับบัญชาพานักเรียน/นักศึกษา ไปนอกสถานศึกษา
[25-04-2018] ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมว่าด้วยอัตราเงินประจำตำแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ พ.ศ. 2553
[25-04-2018] ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมว่าด้วยอัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาจารย์นิเทศและผู้ประกอบการโครงการพัฒนาสหกิจศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พ.ศ. 2547
[25-04-2018] ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการยืมเงินทดรองจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2555
[25-04-2018] ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งนิติกร พ.ศ. 2556
[25-04-2018] ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมว่าด้วยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการพักอาศัยในอาคารชุดของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พ.ศ. 2554
[25-04-2018] ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมว่าด้วยหลักเกณฑ์การเช่ารถยนต์โดยสารใช้ในราชการด้วยเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2549
[25-04-2018] ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนที่ปรึกษาการทำผลงานทางวิชาการของคณาจารย์ พ.ศ. 2557
[24-04-2018] ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมว่าด้วยเบี้ยประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2548
[24-04-2018] ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมว่าด้วยเบี้ยประชุมกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2548
[24-04-2018] ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมเรื่อง อัตราเบี้ยประชุมกรรมการและค่าใช้จ่ายอื่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556
[24-04-2018] ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมเรื่อง อัตราเบี้ยประชุมกรรมการและค่าใช้จ่ายอื่น พ.ศ. 2554
[24-04-2018] (ยกเลิก) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมเรื่อง อัตราเบี้ยประชุมกรรมการและค่าใช้จ่ายอื่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553
[24-04-2018] (ยกเลิก) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมเรื่อง อัตราค่าเบี้ยประชุมกรรมการและค่าใช้จ่ายอื่น (27 ตุลาคม 2550)
[24-04-2018] ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมว่าด้วยเบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ. 2550
[24-04-2018] ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมว่าด้วยทุนการศึกษานักเรียนที่เป็นคนดี พ.ศ. 2556
[24-04-2018] ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมว่าด้วยการควบคุมการรับและจ่ายเงินสวัสดิการของคณะ สำนัก สถาบัน สาขาวิชา และหน่วยงานอื่น พ.ศ. 2561
[24-04-2018] ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมว่าด้วยเงินสวัสดิการและการจ่ายเงินสวัสดิการ พ.ศ. 2561
[24-04-2018] (ยกเลิก) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมว่าด้วยเงินสวัสดิการและการจ่ายเงินสวัสดิการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558
[24-04-2018] (ยกเลิก) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมว่าด้วยเงินสวัสดิการและการจ่ายเงินสวัสดิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556
[24-04-2018] (ยกเลิก) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมว่าด้วยเงินสวัสดิการและการจ่ายเงินสวัสดิการ พ.ศ. 2553
[24-04-2018] ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมว่าด้วยรายได้จากการจัดบริการของกองพัฒนานักศึกษา พ.ศ. 2551
[24-04-2018] ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมว่าด้วยเงินกิจกรรมของนักศึกษา พ.ศ. 2548
[24-04-2018] ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมว่าด้วยโครงการตำรามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พ.ศ. 2553
[23-04-2018] ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมว่าด้วยค่าตอบแทนวิทยากรการจัดอบรมนักศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
[23-04-2018] ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมว่าด้วยค่าตอบแทนวิทยากรการจัดอบรมนักศึกษา พ.ศ. 2557
[23-04-2018] ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมว่าด้วยค่าตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งวิศวกร พ.ศ. 2557
[23-04-2018] ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมว่าด้วยค่าตอบแทนประจำตำแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ พ.ศ. 2556
[23-04-2018] ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมว่าด้วยค่าตอบแทนคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและผลงานในตำแหน่งคณบดี พ.ศ. 2549
[23-04-2018] ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมว่าด้วยค่าตอบแทนการพิจารณาผลงานทางวิชาการของคณาจารย์และเบี้ยประชุมคณะอนุกรรมการ พ.ศ. 2548
[23-04-2018] ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมว่าด้วยค่าตอบแทนการดำเนินงานการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ พ.ศ. 2549
[23-04-2018] ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมว่าด้วยค่าตอบแทนกรรมการและอนุกรรมการในการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2558
[23-04-2018] ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการสอบคัดเลือกผู้สมัครสอบเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2555
[23-04-2018] ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมว่าด้วยค่าใช้จ่ายของคณะพยาบาลศาสตร์จากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
[23-04-2018] ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมว่าด้วยค่าใช้จ่ายของคณะพยาบาลศาสตร์จากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559
[23-04-2018] (ยกเลิก) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมว่าด้วยค่าใช้จ่ายของคณะพยาบาลศาสตร์จากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558
[23-04-2018] (ยกเลิก) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมว่าด้วยค่าใช้จ่ายของคณะพยาบาลศาสตร์จากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557
[23-04-2018] (ยกเลิก) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมว่าด้วยค่าใช้จ่ายของคณะพยาบาลศาสตร์จากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555
[23-04-2018] (ยกเลิก) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมว่าด้วยค่าใช้จ่ายของคณะพยาบาลศาสตร์จากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2555
[23-04-2018] (ยกเลิก) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมว่าด้วยค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานคณะพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. 2552
[10-04-2018] ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมเรื่อง ค่าใช้จ่ายในการจัดทำหรือจัดหาเอกสารเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน พ.ศ. 2558
[10-04-2018] ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดทำหรือจัดหาเอกสารเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน พ.ศ. 2558
[10-04-2018] ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมเรื่อง ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมนอกสถานที่ของนักศึกษา พ.ศ. 2558
[10-04-2018] ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมนอกสถานที่ของนักศึกษา พ.ศ. 2558
[10-04-2018] ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมว่าด้วยค่าใช้จ่ายการแข่งขันกีฬาหรือกิจกรรมทางวิชาการของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พ.ศ. 2558
[10-04-2018] ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมว่าด้วยการให้ยืมเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษาต่อของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พ.ศ. 2554
[10-04-2018] ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมว่าด้วยการให้บุคลากรไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน และปฏิบัติการวิจัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
[10-04-2018] ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมว่าด้วยการให้บุคลากรไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน และปฏิบัติการวิจัย พ.ศ. 2553
[10-04-2018] ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมว่าด้วยการให้บริการทางวิชาการ พ.ศ. 2556
[10-04-2018] (ยกเลิก) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมว่าด้วยการให้บริการทางวิชาการ พ.ศ. 2549
[10-04-2018] ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมว่าด้วยการให้ทุนสนับสนุนการศึกษาเพื่อเพิ่มคุณวุฒิทางการศึกษาและการฝึกอบรมแก่บุคลากรมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555
[10-04-2018] ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมว่าด้วยการให้ทุนสนับสนุนการศึกษาเพื่อเพิ่มคุณวุฒิทางการศึกษาและการฝึกอบรมแก่บุคลากรมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
[10-04-2018] ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมว่าด้วยการให้ทุนสนับสนุนการศึกษาเพื่อเพิ่มคุณวุฒิทางการศึกษาและการฝึกอบรมแก่บุคลากรมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2552
[10-04-2018] ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมว่าด้วยการให้ทุนนักศึกษาตามโครงการความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาหรือสถานประกอบการอื่น พ.ศ. 2555
[10-04-2018] ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมเรื่อง อัตราการขอใช้บริการสระว่ายน้ำและห้องฟิตเนสของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พ.ศ. 2558
[10-04-2018] ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมเรื่อง อัตราการขอใช้บริการการใช้สถานที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พ.ศ. 2558
[10-04-2018] ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมว่าด้วยการให้เช่าที่ดิน อาคาร และทรัพย์สินอื่นในความปกครองดูแลของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พ.ศ. 2548
[10-04-2018] ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมว่าด้วยการส่งเสริมสนับสนุนทุนนักศึกษาผู้มีผลการเรียนดีเพื่อการพัฒนาสาขาวิชาสู่ความเป็นเลิศ พ.ศ. 2554
[10-04-2018] ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมว่าด้วยการส่งเสริมนักศึกษาที่มีความสามารถพิเศษ พ.ศ. 2548
[10-04-2018] ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมว่าด้วยการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเฉพาะกรณีสำหรับการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดพกพาให้แก่นักศึกษาเพื่อการสืบค้นทางวิชาการ พ.ศ. 2551
[10-04-2018] ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมเรื่อง การเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครูโครงการพิเศษตามความร่วมมือกับหน่วยงานการศึกษาเฉพาะ พ.ศ. 2557
[10-04-2018] ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมเรื่อง การเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556 (14 ธันวาคม 2556)
[10-04-2018] ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมเรื่อง การเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556 (13 มิถุนายน 2556)
[10-04-2018] ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมว่าด้วยการรับและการจ่ายเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557
[10-04-2018] ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมว่าด้วยการรับและการจ่ายเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
[10-04-2018] ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมว่าด้วยการรับและการจ่ายเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาพ.ศ. 2555
[10-04-2018] (ยกเลิก) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมเรื่อง การเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาเอก พ.ศ. 2551
[10-04-2018] (ยกเลิก) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมเรื่อง การเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต และระดับปริญญาโท พ.ศ. 2549
[10-04-2018] (ยกเลิก) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมว่าด้วยการรับและการจ่ายเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549
[10-04-2018] ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมว่าด้วยการรับจ่ายเงินจากการจำหน่ายเอกสารประกอบการสมัครเข้าศึกษา พ.ศ. 2557
[10-04-2018] ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมว่าด้วยการผลิตบทเรียนออนไลน์ที่ใช้ในการเรียนการสอน พ.ศ. 2558
[10-04-2018] (ยกเลิก) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมว่าด้วยค่าตอบแทนการดำเนินการผลิตบทเรียนออนไลน์ พ.ศ. 2553
[10-04-2018] ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมเรื่อง อัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการผู้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการพัสดุและผู้ควบคุมงาน พ.ศ. 2559
[10-04-2018] ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการผู้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการพัสดุและผู้ควบคุมงาน พ.ศ. 2559
[10-04-2018] ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมเรื่อง อัตราค่าตอบแทนตำแหน่งที่ปรึกษาอธิการบดี พ.ศ. 2552
[10-04-2018] (ยกเลิก) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมว่าด้วยการแต่งตั้งที่ปรึกษาอธิการบดี พ.ศ. 2552
[09-04-2018] ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมว่าด้วยการใช้รถบัสปรับอากาศของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556
[09-04-2018] ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมว่าด้วยการด้วยการใช้จ่ายเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2552
[09-04-2018] ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมว่าด้วยการจ่ายเงินรางวัลและเงินเพิ่มพิเศษให้กับบุคลากรจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2555
[09-04-2018] (ยกเลิก) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมว่าด้วยจ่ายเงินรางวัลให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2552
[09-04-2018] ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมว่าด้วยการจ่ายเงินประจำตำแหน่งผู้บริหารมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2555
[09-04-2018] ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมว่าด้วยการจ่ายเงินเบี้ยประกันอุบัติเหตุนักศึกษา พ.ศ. 2555
[09-04-2018] ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมว่าด้วยการจ่ายเงินเดือนสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งบริหารที่มิได้เป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556
[09-04-2018] ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมว่าด้วยการจ่ายเงินโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาปวงชน พ.ศ. 2554
[09-04-2018] ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมเรื่อง รายละเอียด หลักเกณฑ์ และอัตราค่าตอบแทนการสอนนักศึกษาภาคปกติของคณาจารย์ประจำจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2554
[09-04-2018] ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนการสอนนักศึกษาภาคปกติของคณาจารย์ประจำจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2554
[09-04-2018] ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมว่าด้วยการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน พ.ศ. 2560
[09-04-2018] (ยกเลิก) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมเรื่อง การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน พ.ศ. 2558
[09-04-2018] (ยกเลิก) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมว่าด้วยการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน พ.ศ. 2558
[09-04-2018] (ยกเลิก) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมว่าด้วยการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน พ.ศ. 2551
[09-04-2018] ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมว่าด้วยการจ้างบุคลากรในสาขาที่ขาดแคลน และบุคลากรที่มีความสามารถพิเศษ พ.ศ. 2549
[09-04-2018] ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมว่าด้วยการจ้างบุคลากรชาวต่างประเทศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
[09-04-2018] ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมว่าด้วยการจ้างบุคลากรชาวต่างประเทศ พ.ศ. 2557
[09-04-2018] (ยกเลิก) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมว่าด้วยการจ้างบุคลากรชาวต่างประเทศ พ.ศ. 2548
[09-04-2018] ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมว่าด้วยการจัดทำวารสารวิชาการของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2552
[09-04-2018] ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมว่าด้วยการจัดตั้งและการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พ.ศ. 2549
[09-04-2018] ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมเรื่อง การจ่ายค่าตอบแทนการสอนให้แก่อาจารย์ หรืออาจารย์พิเศษในการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อนสำหรับนักศึกษาภาคปกติ พ.ศ. 2558
[09-04-2018] ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมเรื่อง การเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษาภาคปกติที่เรียนในภาคฤดูร้อน พ.ศ. 2558
[09-04-2018] (ยกเลิก) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมเรื่อง การเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษาภาคปกติที่เรียนในภาคฤดูร้อน
[09-04-2018] ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมว่าด้วยการจัดการศึกษาในภาคฤดูร้อนสำหรับนักศึกษาภาคปกติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556
[09-04-2018] ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมว่าด้วยการจัดการศึกษาในภาคฤดูร้อนสำหรับนักศึกษาภาคปกติ พ.ศ. 2553
[09-04-2018] ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมเรื่อง อัตราค่าธรรมของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
[09-04-2018] ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมว่าด้วยการเก็บค่าธรรมเนียมของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. 2549
[09-04-2018] ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมว่าด้วยการเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2556
[09-04-2018] ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมว่าด้วยการเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555
[09-04-2018] ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมว่าด้วยการเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2552
[09-04-2018] ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมเรื่อง การเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรีของนักศึกษาภาคปกติ และนักศึกษา กศ.พป. (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2560
[09-04-2018] ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมเรื่อง การเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรีของนักศึกษาภาคปกติ และนักศึกษา กศ.พป. (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2559
[09-04-2018] ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมเรื่อง การเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรีของนักศึกษาภาคปกติ และนักศึกษา กศ.พป. (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2559
[09-04-2018] ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมเรื่อง การเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรีของนักศึกษาภาคปกติ และนักศึกษา กศ.พป. พ.ศ. 2556
[09-04-2018] (ยกเลิก) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมเรื่อง การเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี และปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ของนักศึกษาภาคปกติ พ.ศ. 2549
[09-04-2018] ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมว่าด้วยการเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2555
[09-04-2018] (ยกเลิก) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมว่าด้วยการเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
[09-04-2018] (ยกเลิก) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมว่าด้วยการเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2549
[09-04-2018] ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมว่าด้วยกองทุนให้กู้ยืมเงินสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2557
[09-04-2018] ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมว่าด้วยกองทุนเพื่อการวิจัย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558
[09-04-2018] ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมว่าด้วยกองทุนเพื่อการวิจัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557
[09-04-2018] ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมว่าด้วยกองทุนเพื่อการวิจัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556
[09-04-2018] ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมว่าด้วยกองทุนเพื่อการวิจัย พ.ศ. 2555
[09-04-2018] (ยกเลิก) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมว่าด้วยกองทุนเพื่อการวิจัย พ.ศ. 2550
[09-04-2018] ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมว่าด้วยกองทุนพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2554
[02-04-2018] ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมว่าด้วยกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
[02-04-2018] ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมว่าด้วยกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556
[02-04-2018] (ยกเลิก) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมเรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการจ่ายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจากกองทุนสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2555
[02-04-2018] (ยกเลิก) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมว่าด้วยกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2552
[02-04-2018] ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมว่าด้วยกองทุนคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2557
[30-03-2018] พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 (ฉบับปัจจุบัน)
[30-03-2018] พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547