ดาวโหลดแฟ้มข้อมูล
 
[25-04-2018] ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมว่าด้วยอัตราเงินประจำตำแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ พ.ศ. 2553
[25-04-2018] ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมว่าด้วยอัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาจารย์นิเทศและผู้ประกอบการโครงการพัฒนาสหกิจศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พ.ศ. 2547
[25-04-2018] ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการยืมเงินทดรองจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2555
[25-04-2018] ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งนิติกร พ.ศ. 2556
[25-04-2018] ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมว่าด้วยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการพักอาศัยในอาคารชุดของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พ.ศ. 2554
[25-04-2018] ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมว่าด้วยหลักเกณฑ์การเช่ารถยนต์โดยสารใช้ในราชการด้วยเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2549
[25-04-2018] ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนที่ปรึกษาการทำผลงานทางวิชาการของคณาจารย์ พ.ศ. 2557
[24-04-2018] ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมว่าด้วยเบี้ยประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2548
[24-04-2018] ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมว่าด้วยเบี้ยประชุมกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2548
[24-04-2018] ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมเรื่อง อัตราเบี้ยประชุมกรรมการและค่าใช้จ่ายอื่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556
[24-04-2018] ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมเรื่อง อัตราเบี้ยประชุมกรรมการและค่าใช้จ่ายอื่น พ.ศ. 2554
[24-04-2018] (ยกเลิก) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมเรื่อง อัตราเบี้ยประชุมกรรมการและค่าใช้จ่ายอื่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553
[24-04-2018] (ยกเลิก) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมเรื่อง อัตราค่าเบี้ยประชุมกรรมการและค่าใช้จ่ายอื่น (27 ตุลาคม 2550)
[24-04-2018] ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมว่าด้วยเบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ. 2550
[24-04-2018] ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมว่าด้วยทุนการศึกษานักเรียนที่เป็นคนดี พ.ศ. 2556
[24-04-2018] ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมว่าด้วยการควบคุมการรับและจ่ายเงินสวัสดิการของคณะ สำนัก สถาบัน สาขาวิชา และหน่วยงานอื่น พ.ศ. 2561
[24-04-2018] ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมว่าด้วยเงินสวัสดิการและการจ่ายเงินสวัสดิการ พ.ศ. 2561
[24-04-2018] (ยกเลิก) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมว่าด้วยเงินสวัสดิการและการจ่ายเงินสวัสดิการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558
[24-04-2018] (ยกเลิก) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมว่าด้วยเงินสวัสดิการและการจ่ายเงินสวัสดิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556
[24-04-2018] (ยกเลิก) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมว่าด้วยเงินสวัสดิการและการจ่ายเงินสวัสดิการ พ.ศ. 2553
[24-04-2018] ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมว่าด้วยรายได้จากการจัดบริการของกองพัฒนานักศึกษา พ.ศ. 2551
[24-04-2018] ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมว่าด้วยเงินกิจกรรมของนักศึกษา พ.ศ. 2548
[24-04-2018] ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมว่าด้วยโครงการตำรามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พ.ศ. 2553
[23-04-2018] ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมว่าด้วยค่าตอบแทนวิทยากรการจัดอบรมนักศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
[23-04-2018] ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมว่าด้วยค่าตอบแทนวิทยากรการจัดอบรมนักศึกษา พ.ศ. 2557
[23-04-2018] ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมว่าด้วยค่าตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งวิศวกร พ.ศ. 2557
[23-04-2018] ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมว่าด้วยค่าตอบแทนประจำตำแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ พ.ศ. 2556
[23-04-2018] ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมว่าด้วยค่าตอบแทนคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและผลงานในตำแหน่งคณบดี พ.ศ. 2549
[23-04-2018] ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมว่าด้วยค่าตอบแทนการพิจารณาผลงานทางวิชาการของคณาจารย์และเบี้ยประชุมคณะอนุกรรมการ พ.ศ. 2548
[23-04-2018] ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมว่าด้วยค่าตอบแทนการดำเนินงานการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ พ.ศ. 2549
[23-04-2018] ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมว่าด้วยค่าตอบแทนกรรมการและอนุกรรมการในการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2558
[23-04-2018] ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการสอบคัดเลือกผู้สมัครสอบเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2555
[23-04-2018] ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมว่าด้วยค่าใช้จ่ายของคณะพยาบาลศาสตร์จากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
[23-04-2018] ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมว่าด้วยค่าใช้จ่ายของคณะพยาบาลศาสตร์จากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559
[23-04-2018] (ยกเลิก) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมว่าด้วยค่าใช้จ่ายของคณะพยาบาลศาสตร์จากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558
[23-04-2018] (ยกเลิก) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมว่าด้วยค่าใช้จ่ายของคณะพยาบาลศาสตร์จากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557
[23-04-2018] (ยกเลิก) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมว่าด้วยค่าใช้จ่ายของคณะพยาบาลศาสตร์จากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555
[23-04-2018] (ยกเลิก) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมว่าด้วยค่าใช้จ่ายของคณะพยาบาลศาสตร์จากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2555
[23-04-2018] (ยกเลิก) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมว่าด้วยค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานคณะพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. 2552
[10-04-2018] ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมเรื่อง ค่าใช้จ่ายในการจัดทำหรือจัดหาเอกสารเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน พ.ศ. 2558
[10-04-2018] ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดทำหรือจัดหาเอกสารเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน พ.ศ. 2558
[10-04-2018] ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมเรื่อง ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมนอกสถานที่ของนักศึกษา พ.ศ. 2558
[10-04-2018] ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมนอกสถานที่ของนักศึกษา พ.ศ. 2558
[10-04-2018] ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมว่าด้วยค่าใช้จ่ายการแข่งขันกีฬาหรือกิจกรรมทางวิชาการของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พ.ศ. 2558
[10-04-2018] ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมว่าด้วยการให้ยืมเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษาต่อของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พ.ศ. 2554
[10-04-2018] ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมว่าด้วยการให้บุคลากรไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน และปฏิบัติการวิจัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
[10-04-2018] ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมว่าด้วยการให้บุคลากรไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน และปฏิบัติการวิจัย พ.ศ. 2553
[10-04-2018] ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมว่าด้วยการให้บริการทางวิชาการ พ.ศ. 2556
[10-04-2018] (ยกเลิก) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมว่าด้วยการให้บริการทางวิชาการ พ.ศ. 2549
[10-04-2018] ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมว่าด้วยการให้ทุนสนับสนุนการศึกษาเพื่อเพิ่มคุณวุฒิทางการศึกษาและการฝึกอบรมแก่บุคลากรมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555
[10-04-2018] ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมว่าด้วยการให้ทุนสนับสนุนการศึกษาเพื่อเพิ่มคุณวุฒิทางการศึกษาและการฝึกอบรมแก่บุคลากรมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
[10-04-2018] ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมว่าด้วยการให้ทุนสนับสนุนการศึกษาเพื่อเพิ่มคุณวุฒิทางการศึกษาและการฝึกอบรมแก่บุคลากรมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2552
[10-04-2018] ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมว่าด้วยการให้ทุนนักศึกษาตามโครงการความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาหรือสถานประกอบการอื่น พ.ศ. 2555
[10-04-2018] ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมเรื่อง อัตราการขอใช้บริการสระว่ายน้ำและห้องฟิตเนสของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พ.ศ. 2558
[10-04-2018] ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมเรื่อง อัตราการขอใช้บริการการใช้สถานที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พ.ศ. 2558
[10-04-2018] ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมว่าด้วยการให้เช่าที่ดิน อาคาร และทรัพย์สินอื่นในความปกครองดูแลของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พ.ศ. 2548
[10-04-2018] ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมว่าด้วยการส่งเสริมสนับสนุนทุนนักศึกษาผู้มีผลการเรียนดีเพื่อการพัฒนาสาขาวิชาสู่ความเป็นเลิศ พ.ศ. 2554
[10-04-2018] ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมว่าด้วยการส่งเสริมนักศึกษาที่มีความสามารถพิเศษ พ.ศ. 2548
[10-04-2018] ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมว่าด้วยการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเฉพาะกรณีสำหรับการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดพกพาให้แก่นักศึกษาเพื่อการสืบค้นทางวิชาการ พ.ศ. 2551
[10-04-2018] ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมเรื่อง การเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครูโครงการพิเศษตามความร่วมมือกับหน่วยงานการศึกษาเฉพาะ พ.ศ. 2557
[10-04-2018] ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมเรื่อง การเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556 (14 ธันวาคม 2556)
[10-04-2018] ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมเรื่อง การเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556 (13 มิถุนายน 2556)
[10-04-2018] ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมว่าด้วยการรับและการจ่ายเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557
[10-04-2018] ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมว่าด้วยการรับและการจ่ายเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
[10-04-2018] ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมว่าด้วยการรับและการจ่ายเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาพ.ศ. 2555
[10-04-2018] (ยกเลิก) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมเรื่อง การเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาเอก พ.ศ. 2551
[10-04-2018] (ยกเลิก) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมเรื่อง การเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต และระดับปริญญาโท พ.ศ. 2549
[10-04-2018] (ยกเลิก) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมว่าด้วยการรับและการจ่ายเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549
[10-04-2018] ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมว่าด้วยการรับจ่ายเงินจากการจำหน่ายเอกสารประกอบการสมัครเข้าศึกษา พ.ศ. 2557
[10-04-2018] ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมว่าด้วยการผลิตบทเรียนออนไลน์ที่ใช้ในการเรียนการสอน พ.ศ. 2558
[10-04-2018] (ยกเลิก) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมว่าด้วยค่าตอบแทนการดำเนินการผลิตบทเรียนออนไลน์ พ.ศ. 2553
[10-04-2018] ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมเรื่อง อัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการผู้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการพัสดุและผู้ควบคุมงาน พ.ศ. 2559
[10-04-2018] ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการผู้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการพัสดุและผู้ควบคุมงาน พ.ศ. 2559
[10-04-2018] ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมเรื่อง อัตราค่าตอบแทนตำแหน่งที่ปรึกษาอธิการบดี พ.ศ. 2552
[10-04-2018] ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมว่าด้วยการแต่งตั้งที่ปรึกษาอธิการบดี พ.ศ. 2552
[09-04-2018] ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมว่าด้วยการใช้รถบัสปรับอากาศของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556
[09-04-2018] ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมว่าด้วยการด้วยการใช้จ่ายเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2552
[09-04-2018] ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมว่าด้วยการจ่ายเงินรางวัลและเงินเพิ่มพิเศษให้กับบุคลากรจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2555
[09-04-2018] (ยกเลิก) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมว่าด้วยจ่ายเงินรางวัลให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2552
[09-04-2018] ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมว่าด้วยการจ่ายเงินประจำตำแหน่งผู้บริหารมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2555
[09-04-2018] ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมว่าด้วยการจ่ายเงินเบี้ยประกันอุบัติเหตุนักศึกษา พ.ศ. 2555
[09-04-2018] ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมว่าด้วยการจ่ายเงินเดือนสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งบริหารที่มิได้เป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556
[09-04-2018] ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมว่าด้วยการจ่ายเงินโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาปวงชน พ.ศ. 2554
[09-04-2018] ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมเรื่อง รายละเอียด หลักเกณฑ์ และอัตราค่าตอบแทนการสอนนักศึกษาภาคปกติของคณาจารย์ประจำจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2554
[09-04-2018] ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนการสอนนักศึกษาภาคปกติของคณาจารย์ประจำจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2554
[09-04-2018] ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมว่าด้วยการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน พ.ศ. 2560
[09-04-2018] (ยกเลิก) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมเรื่อง การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน พ.ศ. 2558
[09-04-2018] (ยกเลิก) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมว่าด้วยการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน พ.ศ. 2558
[09-04-2018] (ยกเลิก) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมว่าด้วยการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน พ.ศ. 2551
[09-04-2018] ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมว่าด้วยการจ้างบุคลากรในสาขาที่ขาดแคลน และบุคลากรที่มีความสามารถพิเศษ พ.ศ. 2549
[09-04-2018] ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมว่าด้วยการจ้างบุคลากรชาวต่างประเทศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
[09-04-2018] ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมว่าด้วยการจ้างบุคลากรชาวต่างประเทศ พ.ศ. 2557
[09-04-2018] (ยกเลิก) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมว่าด้วยการจ้างบุคลากรชาวต่างประเทศ พ.ศ. 2548
[09-04-2018] ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมว่าด้วยการจัดทำวารสารวิชาการของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2552
[09-04-2018] ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมว่าด้วยการจัดตั้งและการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พ.ศ. 2549
[09-04-2018] ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมเรื่อง การจ่ายค่าตอบแทนการสอนให้แก่อาจารย์ หรืออาจารย์พิเศษในการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อนสำหรับนักศึกษาภาคปกติ พ.ศ. 2558
[09-04-2018] ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมเรื่อง การเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษาภาคปกติที่เรียนในภาคฤดูร้อน พ.ศ. 2558
[09-04-2018] (ยกเลิก) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมเรื่อง การเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษาภาคปกติที่เรียนในภาคฤดูร้อน
[09-04-2018] ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมว่าด้วยการจัดการศึกษาในภาคฤดูร้อนสำหรับนักศึกษาภาคปกติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556
[09-04-2018] ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมว่าด้วยการจัดการศึกษาในภาคฤดูร้อนสำหรับนักศึกษาภาคปกติ พ.ศ. 2553
[09-04-2018] ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมเรื่อง อัตราค่าธรรมของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
[09-04-2018] ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมว่าด้วยการเก็บค่าธรรมเนียมของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. 2549
[09-04-2018] ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมว่าด้วยการเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2556
[09-04-2018] ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมว่าด้วยการเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555
[09-04-2018] ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมว่าด้วยการเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2552
[09-04-2018] ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมเรื่อง การเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรีของนักศึกษาภาคปกติ และนักศึกษา กศ.พป. (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2560
[09-04-2018] ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมเรื่อง การเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรีของนักศึกษาภาคปกติ และนักศึกษา กศ.พป. (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2559
[09-04-2018] ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมเรื่อง การเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรีของนักศึกษาภาคปกติ และนักศึกษา กศ.พป. (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2559
[09-04-2018] ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมเรื่อง การเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรีของนักศึกษาภาคปกติ และนักศึกษา กศ.พป. พ.ศ. 2556
[09-04-2018] (ยกเลิก) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมเรื่อง การเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี และปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ของนักศึกษาภาคปกติ พ.ศ. 2549
[09-04-2018] ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมว่าด้วยการเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2555
[09-04-2018] (ยกเลิก) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมว่าด้วยการเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
[09-04-2018] (ยกเลิก) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมว่าด้วยการเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2549
[09-04-2018] ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมว่าด้วยกองทุนให้กู้ยืมเงินสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2557
[09-04-2018] ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมว่าด้วยกองทุนเพื่อการวิจัย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558
[09-04-2018] ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมว่าด้วยกองทุนเพื่อการวิจัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557
[09-04-2018] ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมว่าด้วยกองทุนเพื่อการวิจัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556
[09-04-2018] ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมว่าด้วยกองทุนเพื่อการวิจัย พ.ศ. 2555
[09-04-2018] (ยกเลิก) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมว่าด้วยกองทุนเพื่อการวิจัย พ.ศ. 2550
[09-04-2018] ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมว่าด้วยกองทุนพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2554
[02-04-2018] ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมว่าด้วยกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
[02-04-2018] ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมว่าด้วยกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556
[02-04-2018] (ยกเลิก) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมเรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการจ่ายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจากกองทุนสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2555
[02-04-2018] (ยกเลิก) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมว่าด้วยกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2552
[02-04-2018] ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมว่าด้วยกองทุนคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2557
[30-03-2018] พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 (ฉบับปัจจุบัน)
[30-03-2018] พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547