ขอให้ตีความระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมว่าด้วยการให้ทุนสนับสนุนการทำผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2561
อัพโหลดเมื่อวันที่ 22 เดือน มีนาคม พ.ศ.2562 เวลา 13:15 น.
กลุ่มเอกสาร : มติคณะอนุกรรมการด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย
จำนวนผู้อ่าน 40 ครั้ง