ตอบข้อหารือการปฏิบัติหน้าที่ของรองประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยและรองประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ เมื่อประธานกรรมการลาออกจากตำแหน่ง
อัพโหลดเมื่อวันที่ 22 เดือน มีนาคม พ.ศ.2562 เวลา 13:13 น.
กลุ่มเอกสาร : มติคณะอนุกรรมการด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย
จำนวนผู้อ่าน 27 ครั้ง