ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง กำหนดค่าธรรมเนียมการสมัครสอบเพื่อรับบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้างมหาวิทยาลัย และลูกจ้างชั่วคราว พ.ศ. 2562