(ยกเลิก) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมว่าด้วยการซื้อและการจ้างจากเงินรายได้ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
อัพโหลดเมื่อวันที่ 4 เดือน มีนาคม พ.ศ.2562 เวลา 15:48 น.
กลุ่มเอกสาร : หมวดบริหาร
จำนวนผู้อ่าน 33 ครั้ง