(ยกเลิก) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมว่าด้วยหลักเกณฑ์การเช่ารถยนต์โดยสารใช้ในราชการด้วยเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2549
อัพโหลดเมื่อวันที่ 4 เดือน มีนาคม พ.ศ.2562 เวลา 15:55 น.
กลุ่มเอกสาร : หมวดบริหาร
จำนวนผู้อ่าน 22 ครั้ง