ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง รายละเอียด หลักเเกณฑ์ และอัตราค่าตอบแทนการสอนนักศึกษาภาคปกติของคณาจารย์ประจำจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2554
อัพโหลดเมื่อวันที่ 23 เดือน มกราคม พ.ศ.2562 เวลา 14:54 น.
กลุ่มเอกสาร : หมวดบริหาร
จำนวนผู้อ่าน 29 ครั้ง