ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมว่าด้วยการจ่ายค่าตอบแทนการสอนนักศึกษาภาคปกติของคณาจารย์ประจำจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2554
อัพโหลดเมื่อวันที่ 23 เดือน มกราคม พ.ศ.2562 เวลา 14:51 น.
กลุ่มเอกสาร : หมวดบริหาร
จำนวนผู้อ่าน 30 ครั้ง