ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2561
อัพโหลดเมื่อวันที่ 17 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2561 เวลา 09:39 น.
กลุ่มเอกสาร : หมวดบริหาร
จำนวนผู้อ่าน 48 ครั้ง