ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง แนวปฏิบัติในการลาของบุคลากร พ.ศ. 2560
อัพโหลดเมื่อวันที่ 26 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2561 เวลา 14:17 น.
กลุ่มเอกสาร : หมวดบริหาร
จำนวนผู้อ่าน 62 ครั้ง