ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการใช้จ่ายเงินค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิตของนักศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ในการดำเนินงานพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร พ.ศ. 2561