Statistics Statistics
69882
Online User Online1
Today Today306
Yesterday Yesterday118
ThisMonth This Month1,202
LastMonth Last Month4,125
ThisYear This Year23,867
LastYear Last Year29,064

 

หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่ ศธ 0509(3)/ว 1502 ลงวันที่ 27 กันยายน 2560 เรื่องคำสั่งมอบอำนาจให้อธิการบดีสถาบันอุดมศึกษาของรัฐปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
อัพโหลดเมื่อวันที่ 5 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2561 เวลา 10:17 น.
กลุ่มเอกสาร : หนังสือเวียน
จำนวนผู้อ่าน 228 ครั้ง