Statistics Statistics
58727
Online User Online1
Today Today426
Yesterday Yesterday116
ThisMonth This Month3,596
LastMonth Last Month2,602
ThisYear This Year12,712
LastYear Last Year29,064

 

หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่ ศธ 0509(3)/ว 1502 ลงวันที่ 27 กันยายน 2560 เรื่องคำสั่งมอบอำนาจให้อธิการบดีสถาบันอุดมศึกษาของรัฐปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
อัพโหลดเมื่อวันที่ 5 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2561 เวลา 10:17 น.
กลุ่มเอกสาร : หนังสือเวียน
จำนวนผู้อ่าน 190 ครั้ง