หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่ ศธ 0509(3)/ว 1502 ลงวันที่ 27 กันยายน 2560 เรื่องคำสั่งมอบอำนาจให้อธิการบดีสถาบันอุดมศึกษาของรัฐปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
อัพโหลดเมื่อวันที่ 5 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2561 เวลา 10:17 น.
กลุ่มเอกสาร : หนังสือเวียน
จำนวนผู้อ่าน 105 ครั้ง