หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่ ศธ 0592(1)2.22/ว700 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2561 เรื่องการเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา
อัพโหลดเมื่อวันที่ 25 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2561 เวลา 10:27 น.
กลุ่มเอกสาร : หนังสือเวียน
จำนวนผู้อ่าน 192 ครั้ง